WWW

وب جهانی 30 ساله شد

از روزهای اولیه ARPANET تا فناوری های تلفن همراه امروزی، اینترنت راه درازی را پیموده است.