tux لینوکس

Linux 5.7: شگفتی جدید آشکار شد

جواهر جدید توسعه دهندگان اختصاص داده شده به توسعه هسته رایگان را می توان مشاهده کرد. این نسخه لینوکس 5.7 است که در اینجا موجود است