فرانسیسکو-لینوکسرو

چند سال کاربر گنو / لینوکس ، عاشق پراکندگی اجتماع مانند دبیان و به خصوص Archlinux.

Francisco-linuxero از آگوست 1 تاکنون 2014 مقاله نوشته است