لوئیجی تورو

من عاشق غرق شدن در دنیای لینوکس هستم ، و در استفاده از گزینه های آن مخصوصاً مواردی که برای مشاغل در نظر گرفته شده تخصص دارم. آزادی قانون مستقیماً متناسب با رشد یک سازمان است. به همین دلیل لینوکس سیستمی است که نمی تواند در زندگی روزمره من غایب باشد.

Luigys Toro از نوامبر 368 تاکنون 2015 مقاله نوشت