گراک

مهندس مخابرات مجتمع برنامه نویس عاشق موسیقی و رقص. "زندگی همه چیز در مورد زمان بندی است".

گراک از دسامبر 27 تاکنون 2015 مقاله نوشته است