eliotime3000

کاربر اینترنتی از پرو که اغوا شده توسط نرم افزار رایگان و انتشار آن. همچنین طرفدار توزیع های پایدار گنو / لینوکس مانند Slackware ، Debian و / یا CentOS است. BOFH از eliotime.com

eliotime3000 از آوریل 32 تاکنون 2013 مقاله نوشته است