فیکو

مهندس انرژی حرارتی در حرفه. چندین سال مدیر شبکه. برنامه نویس در Visual FoxPro. دبیان د کورازون ، و "مرد پیر مد". تماس با: federicotoujague@gmail.com / +53 5 5005735

فیکو از مارس 73 تاکنون 2013 مقاله نوشته است