Como extraer parámetros do Terminal aplicando Shell Scripting

El Guión de shell, Refírese ao execución de ordes complexas en Terminal GNU / Linux (consola), é moi útil automatizar actividades rutineiras e importantes dentro do noso Sistema operativo GNU / Linux, o que nos permite optimizar o noso Recursos e tempo, é dicir, co contido aquí exploraremos como desde o terminal podemos executar comandos manuais que logo nos permitan programar / automatizar actividades sobre o aforro dun equipo Horas / Traballo de execución manual ou presencial, implementando ditas ordes nun Bash Shell Script ou compatible e explicado dun xeito práctico e sinxelo.

Selección_007Cubriremos como en un comando de comando único podemos extraer e amosar valores / información do sistema operativo / hardware, que logo podemos implementar dentro dun Guión de Bash Shell para automatizar unha tarefa específica. Centrándonos no Mellores prácticas necesario para obter un excelente deseño dun guión no camiño máis eficiente e práctico.

————————————————————-
Obtén o nome do primeiro usuario creado no sistema:
————————————————————-

USER_1000=$(cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1) ;  echo $USER_1000

USER_1001=$(cat /etc/passwd | grep 1001 | cut -d: -f1) ;  echo $USER_1001

—————————————————————-
Obter a ruta / home do primeiro usuario creado no sistema:
—————————————————————-

USER_1000=$(cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1) ; HOME_USER_1000=/home/$USER_1000 ; echo $HOME_USER_1000

USER_1001=$(cat /etc/passwd | grep 1001 | cut -d: -f1) ; HOME_USER_1001=/home/$USER_1001 ; echo $HOME_USER_1001

-------------
Comprobe a data do equipo actual:
-------------

FECHA_ACTUAL=$(date +"%d %b %y") ; echo $FECHA_ACTUAL

------------
Comprobar a hora actual do equipo:
------------

HORA_ACTUAL=$(date +"%H:%M") ; echo $HORA_ACTUAL

——————————————————
Comprobe se o servidor ten conexión a Internet:
——————————————————

if ping -c 1 8.8.8.8 &> /dev/null; then CONEXION_INTERNET=Habilitado; else CONEXION_INTERNET=Deshabilitado; fi ; echo $CONEXION_INTERNET

TEST_PING=$(ping 192.168.3.249 -c 5 | grep packet | awk '{print $6}' | cut -f1 -d%) ; echo $TEST_PING % de Perdida de paquetes
TEST_LATENCIA=$(ping 8.8.8.8 -c 5 | grep packet | awk '{print $10}' | cut -f1 -d%) ; echo $TEST_LATENCIA de Latencia del Enlace
-------------
Comprobe o tipo de sistema operativo:
-------------

SISTEMA_OPERATIVO=$(uname -o) ; echo $SISTEMA_OPERATIVO

----------------------
Comprobe o nome, a versión e a subversión do sistema operativo:
----------------------
NOMBRE_SISTEMA=$(cat /etc/os-release | grep NAME | grep -v "VERSION" | sed -n '2p' | cut -f2 -d\") ; echo $NOMBRE_SISTEMA
VERSION_SISTEMA=$(cat /etc/os-release | grep VERSION= | sed -n '1p' | sed 's/VERSION=//' | sed 's/"//g') ; echo $VERSION_SISTEMA

SUBVERSION_SISTEMA=$(lsb_release -d | awk '{print $4}') ; echo $SUBVERSION_SISTEMA

----------------
Comprobe a arquitectura do sistema operativo:
----------------

ARQUITECTURA=$(uname -m) ; echo $ARQUITECTURA

ARQUITECTURA=$(uname -m) ; if [[ "$ARQUITECTURA" = "x86" ]]; then ARQ_SISTEMA=32; else ARQ_SISTEMA=64; fi ; echo $ARQ_SISTEMA

------------------
Comprobe a versión do núcleo do sistema operativo:
------------------

VERSION_KERNEL=$(uname -r) ; echo $VERSION_KERNEL

----------
Comprobar o nome do host:
----------

NOMBRE_HOST=$(cat /etc/hostname) ; echo $NOMBRE_HOST
----------------------
Comprobe IP interna e externa (saída principal de Internet):
----------------------

IP_INTERNA=$(hostname -I) ; echo $IP_INTERNA

IP_EXTERNA=$(curl -s ipecho.net/plain;echo) ; echo $IP_EXTERNA

------------------
Valores de comprobación (IP / MAC) das interfaces de rede:
------------------

IP_ETH0=$(ifconfig eth0 | grep inet | grep -v inet6 | cut -d ":" -f 2 | cut -d " " -f 1) ; echo $IP_ETH0

MAC_ETH0=$(ifconfig eth0 | sed -n '1p' | awk '{print $5}') ; echo $MAC_ETH0

IP_WLAN0=$(ifconfig wlan0 | grep inet | grep -v inet6 | cut -d ":" -f 2 | cut -d " " -f 1) ; echo $IP_WLAN0

MAC_WLAN0=$(ifconfig wlan0 | sed -n '1p' | awk '{print $5}') ; echo $MAC_WLAN0
——————————————————
Comprobe o proxy / pasarela do sistema operativo:
——————————————————

PROXY_GATEWAY=$(route -n | sed -n '3p' | awk '{print $2}') ; echo $PROXY_GATEWAY

——————————————————
Comprobe o nome de dominio da rede de acollida:
——————————————————

DOMINIO=$(cat /etc/resolv.conf | sed '2 d' | grep search | sed -n '1p' | awk '{print $2}') ; echo $DOMINIO

————————————————————-
Comprobe o enderezo de rede (IP) do servidor DNS do servidor:
————————————————————-

IP_SERVIDOR_DNS=$(cat /etc/resolv.conf | sed '1 d' | awk '{print $2}') ; echo $IP_SERVIDOR_DNS

-------------
Comprobe os usuarios conectados ao host:
-------------

who>/tmp/who ; echo -e "Usuarios conectados al Host :"  && echo "" && echo "Usuarios Puertos      Fecha      Hora  Pantalla" ; echo "*************************************************************************" && cat /tmp/who

USUARIOS_CONECTADOS=$(who | awk '{print $1}') ; echo $USUARIOS_CONECTADOS

USER_ONLINE1=$(who | awk '{print $1}') ; echo $USER_ONLINE1 | wc -w

USER_ONLINE2=$(top -n 1 -b | grep "load average:" | awk '{print $6}') ; echo $USER_ONLINE2
——————————————————————————————————
Comprobe a carpeta de usuario con máis datos (número de ficheiros / tamaño en bytes) no sistema operativo:
----------------------------------

CARPETA_USUARIO1=$(ls -l /home | sed '1 d' | sort -k2 | sed q | awk '{print $9}') ; echo $CARPETA_USUARIO1

DATA_USUARIO1=$(du -sh /home/* | sort -r | sed q | awk '{print $1}') ; echo $DATA_USUARIO1

———————————————————————————————
Comprobe o tamaño en bytes do cartafol do superusuario ou doutra carpeta do sistema operativo:
———————————————————————————————

DATA_ROOT=$(du -sh /root | awk '{print $1}') ; echo $DATA_ROOT

DATA_CARPETA1=$(du -sh /var | awk '{print $1}') ; echo $DATA_CARPETA1

--------------------
Comprobe os cartafoles de usuario creados (nomes e números):
--------------------

NOMBRES_CARPETAS=$(ls -l /home | sed '1 d' | awk '{print $9}') ; echo $NOMBRES_CARPETAS

NUMERO_CARPETAS=$(ls -l /home | sed '1 d' | awk '{print $9}') ; echo $NUMERO_CARPETAS | wc -w

————————————————————-
Comprobe os usuarios con UID 0 e GID 0 (SUPERUSORES) creados:
————————————————————-

SUPERUSUARIOS_UID=$(awk -F: '{if ($3==0) print $1}' /etc/passwd) ; echo $SUPERUSUARIOS_UID

SUPERUSUARIOS_GID=$(awk -F: '{if ($3==0) print $1}' /etc/passwd) ; echo $SUPERUSUARIOS_GID

--------------
Comprobar o estado da memoria RAM e intercambiar memoria:
--------------

MEM_TOTAL=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $2}') ; echo $MEM_TOTAL

MEM_USADA=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $3}') ; echo $MEM_USADA

MEM_LIBRE=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $4}') ; echo $MEM_LIBRE

MEM_COMPARTIDA=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $5}') ; echo $MEM_COMPARTIDA

MEM_ALMACENADA=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $6}') ; echo $MEM_ALMACENADA

MEM_CACHEADA=$(free -h | sed '1 d' | grep Mem: | awk '{print $7}') ; echo $MEM_CACHEADA

SWAP_TOTAL=$(free -h | sed '1 d' | grep Swap: | awk '{print $2}') ; echo $SWAP_TOTAL

SWAP_USADA=$(free -h | sed '1 d' | grep Swap: | awk '{print $3}') ; echo $SWAP_USADA


SWAP_LIBRE=$(free -h | sed '1 d' | grep Swap: | awk '{print $4}') ; echo $SWAP_LIBRE

------------------------
Comprobe o estado das particións / punto de montaxe dun disco SATA:
------------------------

PART1_TOTAL=$(df -h | sed '1 d' | grep /dev/sda5 | awk '{print $2}') ; echo $PART1_TOTAL

PART1_USADO=$(df -h | sed '1 d' | grep /dev/sda5 | awk '{print $3}') ; echo $PART1_USADO

PART1_DISPONIBLE=$(df -h | sed '1 d' | grep /dev/sda5 | awk '{print $4}') ; echo $PART1_DISPONIBLE

PART1_PORCENTAJE=$(df -h | sed '1 d' | grep /dev/sda5 | awk '{print $5}') ; echo $PART1_PORCENTAJE

PART1_PUNTOMONTAJE=$(df -h | sed '1 d' | grep /dev/sda5 | awk '{print $6}') ; echo $PART1_PUNTOMONTAJE

————————————————————-
Comprobe a carga media do sistema (procesos en cola):
————————————————————-

CARGA_1MIN=$(top -n 1 -b | grep "load average:" | awk '{print $10}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_1MIN

CARGA_5MIN=$(top -n 1 -b | grep "load average:" | awk '{print $11}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_5MIN

CARGA_15MIN=$(top -n 1 -b | grep "load average:" | awk '{print $12}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_15MIN

CARGA_1MIN=$(uptime | awk '{print $8}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_1MIN

CARGA_5MIN=$(uptime | awk '{print $9}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_5MIN

CARGA_15MIN=$(uptime | awk '{print $10}' | sed 's/,//2') ; echo $CARGA_15MIN

——————————————————
Comprobe os procesos de Zombies no sistema operativo:
——————————————————

PROC_ZOMBIE=$(top -n 1 -b | grep "zombie" | awk '{print $10}') ; echo $PROC_ZOMBIE

————————————————————-
Comprobe o tempo total de traballo (inicio / activación):
————————————————————-

TIEMPO_ENCENDIDO=$(uptime | awk '{print $3,$4}' | cut -f1 -d,) ; echo $TIEMPO_ENCENDIDO

---------------
Comprobe os parámetros da tarxeta de vídeo:
---------------

============

Fabricante:

FAB_TVIDEO=$(lspci -v | grep "VGA" | cut -d " " -f05) ; echo $FAB_TVIDEO

============

RAM:

MEM_TVIDEO=$(lspci -v -s `lspci | awk '/VGA/{print $1}'` | sed -n '/Memory.*, prefetchable/s/.*\[size=\([^]]\+\)M\]/\1/p') ; echo $MEM_TVIDEO

================

Módulo (controlador):

DRV_TVIDEO=$(lspci -nnk | grep -i vga -A3 | grep 'in use' | cut -d " " -f05) ; echo $DRV_TVIDEO

===============

Aceleración 3D:

A3D_TVIDEO=$(glxinfo | grep "direct rendering: Yes" | awk '{print $3}') ; echo $A3D_TVIDEO

--------------
Comprobe os parámetros do procesador (CPU):
--------------

===========

Fabricante:

FABRICANTE_CPU=$(grep "vendor_id" /proc/cpuinfo | sed q | awk '{print $3}') ; echo $FABRICANTE_CPU

=======

modelo:

MODELO_CPU=$(grep "model name" /proc/cpuinfo | sed q | cut -d ":" -f 2 | awk '{print $0}') ; echo $MODELO_CPU

=========

Cantidade:

NUM_CPU=$(grep "processor" /proc/cpuinfo | sort -r | sed q | awk '{print $3}') ; TOTAL_CPU=$((`expr $NUM_CPU + 1`)) ; echo $TOTAL_CPU

================

Núcleos por CPU:

NUCLEO_CPU=$(grep "cpu cores" /proc/cpuinfo | sed q | awk '{print $4}') ; echo $NUCLEO_CPU

==========================

Total de núcleos por CPU:

NUM_CPU=$(grep "processor" /proc/cpuinfo | sort -r | sed q | awk '{print $3}') ; TOTAL_CPU=$((`expr $NUM_CPU + 1`)) ; NUCLEO_CPU=$(grep "cpu cores" /proc/cpuinfo | sed q | awk '{print $4}') ; TOTAL_NUCLEO_CPU=$((`expr $TOTAL_CPU \* $NUCLEO_CPU`)) ; echo $TOTAL_NUCLEO_CPU

======================

Memoria caché da CPU:

CACHE_CPU=$(grep "cache size" /proc/cpuinfo | sed q | cut -d ":" -f 2 | awk '{print $0}') ; echo $CACHE_CPU

Espero que estes pequenos "Consellos" facilítalles a realización de optimizacións básicas pero útiles, que xeralmente só están reservadas a expertos en Tecnoloxía, Informática, Software Libre e GNU / Linux.

MOSTRA DE PANTALLAS

jalbert: bash - Konsole_008

jalbert: bash - Konsole_009

RECORDATORIO: Se algunha liña de comando non executa ou mostra o valor correcto, asegúrese de probar manualmente cada sección do símbolo do sistema para tentar axustar os valores ou a sintaxe dalgunhas variables.


O contido do artigo adhírese aos nosos principios de ética editorial. Para informar dun erro faga clic en aquí.

7 comentarios, deixa os teus

Deixa o teu comentario

Enderezo de correo electrónico non será publicado.

*

*

 1. Responsable dos datos: Miguel Ángel Gatón
 2. Finalidade dos datos: controlar SPAM, xestión de comentarios.
 3. Lexitimación: o seu consentimento
 4. Comunicación dos datos: os datos non serán comunicados a terceiros salvo obrigación legal.
 5. Almacenamento de datos: base de datos aloxada por Occentus Networks (UE)
 6. Dereitos: en calquera momento pode limitar, recuperar e eliminar a súa información.

 1.   Eduardo dixo

  Moitas grazas.

  Moi útil.

 2.   HO2Gi dixo

  Moi boas grazas.

 3.   Ing. José Albert dixo

  Un pracer colaborar! En breve vou montar moitos máis sobre o uso de Shell Scripting en casos moi prácticos.

 4.   cr0t0 dixo

  Moi bo enxeñeiro! Esperemos que haxa máis artigos de Shell Scripting.

 5.   Francisco Tovar dixo

  Os comandos que se amosan alí son excelentes e moi útiles.

 6.   usuarioarch dixo

  Grazas pola valiosa información; pero no meu caso algúns comandos non dan o resultado esperado, por exemplo o comando "quen" e "w" non mostran nada; isto sucedeume dende que fixen algunha actualización do sistema (uso archlinux co xestor de pantalla "lxdm" e o entorno gráfico "xfce 4.12"). Calquera idea do que ocorre (o resultado é o mesmo aínda que eu use o usuario root).
  Grazas.

 7.   Ing. José Albert dixo

  Gustaríalles un sistema experto feito con Shell Scripting que, previa solicitude, xerará a extracción de todos os parámetros do sistema en forma de informe.

  Un exemplo do que se pode facer con Shell Scripting:

  LPI-SB8 Test ScreenCast (LINUX POST INSTALL - SCRIPT BICENTENARIO 8.0.0)
  (lpi_sb8_adaptación-audiovisual_2016.sh / 43Kb)

  Ver Screencast: https://www.youtube.com/watch?v=cWpVQcbgCyY