જોર્જમેનજરરેઝ્લેર્મા

ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી સલાહકાર, વેબ ડિઝાઇનર અને પ્રોગ્રામર, વ્યવસાયિક ઉકેલો (સીઆરએમ / ઇઆરપી) અને Industrialદ્યોગિક અને સિસ્ટમો એન્જિનિયર.