Amazon kuj koom nrog FLoC thaiv

Amazon kuj tau ua qhov kev txiav txim siab los thaiv Google lub laj lim tsim khoom tsis raws cai txoj kev taug thiab hom phiaj ...