Alf

Kuv los ntawm Guadalajara Jalisco Mexico, raws li kev nyiam ua haujlwm Kuv tau nyeem thiab sib cuag kis las, tae kwon do, shooto, kali eskrima, muay thai, judo, karate, hap ki do.