ურთიერთქმედება Cloud– ის საშუალებით: როგორ მივაღწიოთ მას?

ურთიერთქმედება Cloud– ის საშუალებით: როგორ მივაღწიოთ მას?

ურთიერთქმედება Cloud– ის საშუალებით: როგორ მივაღწიოთ მას?

ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ამჟამინდელმა განვითარებამ თანამედროვე სამყარო დააკისრაგანსაკუთრებით ბიზნესის, კომერციული და ფინანსური მომსახურების მიწოდების სფეროში, როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო, მისი მომხმარებლების (მომხმარებლებისა და მოქალაქეების) სასარგებლოდ, ინფორმაციული სისტემების (IS) საჭიროება სულ უფრო მეტად იყოს თავსებადი.

იცოდეთ და კარგად გაითვალისწინეთ თითოეული ელემენტი, რომლებიც ეხება კომპიუტერული სისტემების თავსებადობის საკითხსღრუბლის საშუალებით (ინტერნეტი) აუცილებელია ნებისმიერი ადამიანისთვის, როგორც ჩვეულებრივი, ისე პროფესიონალი, მას შემდეგ, რაც ორგანიზაციებს შორის ურთიერთქმედება ხდება და მათთან და მთავრობებს შორის პროგრამები ან სერვისები, და თითოეული მათგანი უკეთესი ინტეგრაცია, ურთიერთმიმართება და შევსება ეს გამოიწვევს მოქალაქეთა მეტ მხარდაჭერას და, თავის მხრივ, ყველას ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებას.

ურთიერთქმედება Cloud– ით: შინაარსი 1

შესავალი

იდეალურია მონაცემების (ინფორმაციის) უნივერსალური და გამჭვირვალე ფორმით გაზიარების შესაძლებლობა, ანუ, მიუხედავად ტექნოლოგიისა, რომელიც მხარს უჭერს მის შენახვას, დამუშავებას ან განაწილებას, ეს თან ახლავს ადამიანის ევოლუციას და ისტ – ის განვითარებას მისი დასაწყისიდანვე. ადამიანის მიერ შექმნილი წერილებიდან (ასოები, რიცხვები, დროის ერთეულები) თანამედროვე მედიასთან (პრესა, რადიო, ტელევიზია და ინტერნეტი) დამყარებულია კომუნიკაციის, დიალოგისა და ურთიერთგაგების მიღწევის მთავარი მიზანი.

ამიტომ ინფორმაციის გაცვლის პირობების (ტექნოლოგიები, მოწყობილობები, პლატფორმები) გაუმჯობესება ან გაუმჯობესება ტრანსცენდენტული ასპექტი უნდა იყოს როგორც ორგანიზაციების, ასევე სუბიექტებისთვის და ზოგადად თითოეული ქვეყნისათვის.იმისათვის, რომ მივაღწიოთ კომპიუტერული გადაწყვეტილებების შემუშავებას, რომლებიც გადალახავს წარსულის შეზღუდვებს და შეცდომებს. შეზღუდვები და შეცდომები, რომლებიც შეიქმნა ტექნოლოგიურმა განვითარებამ განსაკუთრებული საჭიროებების საფუძველზე (მოთხოვნები), რის გამოც წარმოიშვა "კომპიუტერული კუნძულები".

კომპიუტერული კუნძულები, რომლებიც ხასიათდება ინფორმაციის არაეფექტური და არაკოორდინირებული დამუშავებით, რაც პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის მათ შორის ურთიერთქმედებას და ხელს უშლის, მაგალითად, სახელმწიფოს პროცედურების განხორციელებას მოქალაქის მიერ ერთ ადგილზე. ამ მიზეზით, მაგალითად, მთავრობები ცდილობენ შექმნან ერთიანი ელექტრონული ფანჯრები სახელმწიფოში, რომ მოქალაქეებმა და ორგანიზაციებმა შეძლონ თავიანთი პროცედურების ონლაინ რეჟიმში განხორციელება. ორგანიზაციები ცდილობენ თავიანთი პროდუქტები და მომსახურება გახადონ უფრო თავსებადი და უნივერსალური სხვისი პროდუქტების მიმართ.

და სწორედ აქ შემოდის პიროვნების ურთიერთქმედების კონცეფცია. კონცეფცია, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს მრავალი ინტერპრეტაცია მცირედი ვარიაციებით, მაგრამ რომელიც უმეტეს შემთხვევაში გამოიხატება შემდეგნაირად:

”ICT სისტემების და მათ მიერ მხარდაჭერილი ბიზნეს პროცესების შესაძლებლობები გაცვლიან მონაცემებს და შესაძლებელს ხდიან ინფორმაციისა და ცოდნის გაზიარებას”. (ECLAC, ევროკავშირი, 2007) (Lueders, 2004)

კონცეფცია

ISO / IEC 2382 ინფორმაციისა და ტექნოლოგიის ლექსიკა განსაზღვრავს ურთიერთქმედების კონცეფციას, როგორც:

”კომუნიკაციის, პროგრამების შესრულების ან მონაცემთა გადაცემის შესაძლებლობა სხვადასხვა ფუნქციურ ერთეულებს შორის ისე, რომ მომხმარებელს არ ჰქონდეს საჭიროება იცოდეს ამ ერთეულების უნიკალური მახასიათებლები.” (ISO, 2000)

სხვებისთვის, განსაკუთრებით სამთავრობო ან პოლიტიკურ დონეზე, ურთიერთქმედების განმარტება ჩვეულებრივ განისაზღვრება შემდეგნაირად:

«განსხვავებული და მრავალფეროვანი ორგანიზაციების შესაძლებლობა ურთიერთქმედება შეთანხმებულ მიზნებთან. ურთიერთქმედება გულისხმობს, რომ ჩართულმა ორგანიზაციებმა ინფორმაციისა და ცოდნის გაზიარება ინსტიტუციონალური პროცესების საშუალებით, მათ შესაბამის ინფორმაციულ ტექნოლოგიურ სისტემებს შორის მონაცემთა ელექტრონული გაცვლის გზით.

ის, რასაც ხშირად ინტერპრეტაციას უკეთებენ, რადგან მთავრობების მიერ მათი საზოგადოების სისტემატიურად უკეთესი და უკეთესი საზოგადოებრივი მომსახურებების სისტემატიური უზრუნველყოფის ძიებაა (მოქალაქეები და ორგანიზაციები), რომლებიც ემორჩილებიან რეესტრის გამარტივების პრინციპებს (ინფორმაციის მოთხოვნების ან პროცესების დუბლირების თავიდან ასაცილებლად) და ერთი ფანჯარა (ორგანიზაციული ან მინისტრული უწესრიგობის თავიდან აცილებისა და კოორდინაციის არარსებობის მიზნით).

ურთიერთქმედება Cloud– ით: შინაარსი 3

ტიპები

ზოგი ბიბლიოგრაფია ჩვეულებრივ ყოფს ურთიერთქმედებას 4 ფაზად ან ტიპად:

სემანტიკური ურთიერთქმედება

იგი ითვალისწინებს გაცვლილი ინფორმაციის ზუსტი მნიშვნელობის გაგებას ერთმნიშვნელოვნად მოცემულ ტრანსაქციაში ჩართული ყველა პროგრამაში და საშუალებას აძლევს სისტემებს, დააკავშირონ მიღებული ინფორმაცია სხვა ინფორმაციის რესურსებთან და, შესაბამისად, დაამუშაონ ისინი სათანადოდ.

ორგანიზაციული ურთიერთქმედება

იგი პასუხისმგებელია ბიზნესის მიზნების განსაზღვრაზე, პროცესების მოდელირებაზე და ადმინისტრაციებს შორის თანამშრომლობის ხელშესაწყობად ვისაც ინფორმაციის გაცვლის სურვილი აქვს და შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა ორგანიზაციული სტრუქტურა და შიდა პროცესები. და მომხმარებლის საზოგადოების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, სახელმძღვანელო მომსახურება, რომელიც ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, ადვილად ამოსაცნობი, ხელმისაწვდომი და მომხმარებელზე ორიენტირებული.

ტექნიკური ურთიერთქმედება

მოიცავს ტექნიკურ საკითხებს (HW, SW, Telecom)აუცილებელია კომპიუტერული სისტემებისა და სერვისების დასაკავშირებლად, ძირითადი ასპექტების ჩათვლით, როგორიცაა ღია ინტერფეისები, ურთიერთდაკავშირების სერვისები, მონაცემთა ინტეგრაცია და შუა პროგრამები, მონაცემთა წარმოდგენა და გაცვლა, ხელმისაწვდომობა და უსაფრთხოების სერვისები.

ურთიერთქმედების მმართველობა

როდესაც სახელმწიფოები (მთავრობები) მონაწილეობენ ურთიერთმოქმედების პროცესში, ეს ეტაპი ან ტიპი ხდება ეს ეხება მთავრობასა და ურთიერთმოქმედების პროცესში ჩართულ მონაწილეებს შორის მიღწეულ შეთანხმებებს და მათ მიღწევას. მმართველობით, მიზნად ისახავს, ​​რომ სახელმწიფო ორგანოებს ჰქონდეთ აუცილებელი ინსტიტუციური ჩარჩო ურთიერთქმედების სტანდარტების დასადგენად, მათი მიღების უზრუნველსაყოფად და სააგენტოებისათვის საჭირო ორგანიზაციული და ტექნიკური შესაძლებლობების უზრუნველსაყოფად, მათ პრაქტიკაში გამოყენებისთვის.

ურთიერთქმედება Cloud– ით: შინაარსი 4

ტექნოლოგიები

არსებობს მრავალი არსებული ტექნოლოგია, ურთიერთქმედების პროცესის მისაღწევად, განსაკუთრებით მთავრობის დონეზე. ჩვეულებრივ, ერთ-ერთი მათგანია ვებ – სერვისები (ვებ – სერვისები ან WS), რომლებიც სხვა არაფერია პროტოკოლებისა და სტანდარტების ნაკრები, რომელიც ემსახურება მონაცემთა გაცვლას აპლიკაციებს შორის (პროგრამები).

WS ხელს უწყობს მონაცემთა გაცვლას სხვადასხვა პროგრამებს შორის შეიმუშავა პროგრამირების სხვადასხვა ენასთან ერთად და შესრულდა სხვადასხვა OS პლატფორმებზე, ისე, რომ მათი ჩვენება შესაძლებელია ნებისმიერ მოწყობილობაზე, მოწყობილობაზე ან პლატფორმაზე, რომელიც დაკავშირებულია ინტერნეტით. WS არის ახალი სამუშაო მოდელი, რომელიც აპლიკაციებს ერთმანეთთან ინტერნეტის საშუალებით შეუძლიათ.

და მათ მნიშვნელოვანი სარგებელი მოაქვთ ურთიერთქმედების პროცესში ვინაიდან ის საშუალებას აძლევს აპლიკაციებს, მიუხედავად მათი მახასიათებლებისა და შესრულების პლატფორმისა, დაუკავშირდნენ სტანდარტებს და ტექსტზე დაფუძნებულ ოქმებს, რაც ხელს შეუწყობს შინაარსზე (ინფორმაციას / მონაცემებს) წვდომას და მისი მუშაობის სწორად გაგებას.

სტანდარტები

WS– ში ყველაზე ხშირად გამოყენებულ სტანდარტებს შორის ჩვენ გვაქვს:

 • XML: XML (განვრცობილი მარკირების ენა)
 • საპონი: SOAP (ობიექტის წვდომის მარტივი პროტოკოლი)
 • WSDL: WDSL (ვებ – სერვისების აღწერის ენა)
 • UDDI: UDDI (უნივერსალური აღწერა, აღმოჩენა და ინტეგრაცია)

ტიპები

WS– ის ყველაზე ცნობილი ტიპებიდან აღსანიშნავია:

 • SOAP– ზე დაფუძნებული ვებ – სერვისები: ეს იყენებს XML შეტყობინებებს SOAP სტანდარტის შესაბამისად და იყენებს WSDL მათ ინტერფეისს.
 • დასვენებაზე დაფუძნებული ვებ – სერვისები: ეს იყენებს HTTP, URI, MIME– ს, რომელიც უნდა განხორციელდეს მარტივ ან არც თუ ისე რთულ ინფრასტრუქტურაში.

დასკვნა

სხვადასხვა სისტემის, საჯარო თუ კერძო, ურთიერთქმედების ძიება, ან მათ შორის, შეიძლება გაიზარდოს კარგი გზით, სარგებელი და უპირატესობა, სოციალური ან კომერციული, როგორც უბრალო მოქალაქეს, ისე პროფესიონალ ექსპერტს ან დიდ ბიზნესმენს ან პოლიტიკურ ლიდერს.

ხელშეკრულებების, პროცესებისა და არქიტექტურის ჰომოგენიზაციამ შეიძლება გააუმჯობესოს შესაბამისი საქონლის, პროდუქტებისა და მომსახურების მიწოდების და დაკმაყოფილების შესაძლებლობა, დროის, ოპერაციების ან შეუთავსებლობის შესაძლო შეცდომების ზემოქმედების შემსუბუქება.

ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა პოზიცია წარმოადგენს ურთიერთქმედებას, როგორც საკვანძო ელემენტს, რომ ყველას უზრუნველყოს აუცილებელი ხარისხიანი საჯარო და კერძო მომსახურება, ეფექტურად და ყველაზე დაბალ ფასად. არაეფექტურობის, დუბლირების, იმედგაცრუებების და კიდევ დამატებითი ხარჯების შემცირება.

ზოგიერთ შემთხვევაში, მივაღწიოთ ინფორმაციის კიდევ უფრო მაღალ დონეზე ხელმისაწვდომობას და სასარგებლო ფუნქციონირებას, ერთი გარემოდან უფრო პრაქტიკული და საიმედო გზით, ანუ უფრო ეფექტური, მომგებიანი, ღია, უსაფრთხო, კერძო, მოქნილი და კონკურენტული გზით.


სტატიის შინაარსი იცავს ჩვენს პრინციპებს სარედაქციო ეთიკა. შეცდომის შესატყობინებლად დააჭირეთ ღილაკს აქ.

იყავი პირველი კომენტარი

დატოვე კომენტარი

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო. აუცილებელი ველები აღნიშნულია *

*

*

 1. მონაცემებზე პასუხისმგებელი: მიგელ ანგელ გატონი
 2. მონაცემთა მიზანი: სპამის კონტროლი, კომენტარების მართვა.
 3. ლეგიტიმაცია: თქვენი თანხმობა
 4. მონაცემთა კომუნიკაცია: მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა სამართლებრივი ვალდებულებისა.
 5. მონაცემთა შენახვა: მონაცემთა ბაზა, რომელსაც უმასპინძლა Occentus Networks (EU)
 6. უფლებები: ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეზღუდოთ, აღადგინოთ და წაშალოთ თქვენი ინფორმაცია.