កូរ៉ាសស៊ូគី

ហែលទឹកក្នុងទឹក linux ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០១-២០០២ ជាមួយ RedHat ៧.២ ។ ខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ការរំខានជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំនៅជាប់នឹង Slackware និង Debian ។ ខ្ញុំចូលចិត្តបន្ទាត់ពាក្យបញ្ជាកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃនិងវប្បធម៌ដែលទាក់ទង។ មរណភាព Friky គឺជាមនុស្សដំបូងគេដែលជួយឬផ្តល់គំនិតអ្នកសរសេរកម្មវិធី PHP និង Python តិចតួច។ អ្នកប្រើលីនុច៖ ៤៤៥៥៣៥ បច្ចុប្បន្នអ្នកបច្ចេកទេសអេឡិចត្រូនិចនិងអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្តាញ។

កូរ៉ាសស៊ូគីបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១២ ចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ ២០១២