ប្រឆាំង

បានស្តារឡើងវិញនូវអ្នកលោតឌីស្កូ។ ក្រៅពីនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេ។

anti បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១៤ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១២