ផេនដេវ ៩២

សួស្តីខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងផ្ទះខាងឆ្វេងនិងបានស្គាល់វាពីខាងក្នុងខ្ញុំបានក្លាយជាអ្នកកាន់សាសនាស្តាំនិយមអភិរក្សនិយមមូលធននិយមប៉ុន្តែមានសេដ្ឋកិច្ចសេរីខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រភពបើកចេញអាចជំរុញឱ្យក្រុមហ៊ុនជាច្រើនឆ្ពោះទៅមុខដោយកាត់បន្ថយការចំណាយនៃសេដ្ឋកិច្ច។