ម៉ានូអែល _ សារ៉ា

ស្រឡាញ់ភាសានិងបច្ចេកវិទ្យា / ម៉ិកស៊ិក - ចារ៉ូចូ /

Manuel_SAR បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១ ចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ ២០១២