លូស៊ីឡូប៉េស

អ្នកសរសេរកម្មវិធីដែលចូលចិត្តលីនុចនិងការចែកចាយរបស់វាខ្លាំងណាស់ដែលវាបានក្លាយជាអ្វីមួយដែលចាំបាច់សម្រាប់ថ្ងៃរបស់ខ្ញុំ។ នៅពេលណាដែលឌីជីលីនុចថ្មីចេញមកខ្ញុំមិនអាចរង់ចាំយូរដើម្បីសាកល្បងវាហើយស្គាល់វាឱ្យបានហ្មត់ចត់។

Luis Lopez បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១៦១ ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ ២០១៨