អាល់។

ខ្ញុំមកពី Guadalajara Jalisco ម៉ិចស៊ិកូ, ដូចជាចំណូលចិត្តដែលខ្ញុំមានអាននិងទាក់ទងកីឡា, tae kwon do, shooto, kali eskrima, muay thai, judo, karate, hap ki do ។