ឌីម៉ូហ្សូ

ស្រឡាញ់សេរីភាពក្នុងគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស់អ្នកធ្វើនាវាចរនៅតាមសមុទ្រ GNU / លីនុចនិងងប់ងល់នឹងអត្ថិភាព។ ខ្ញុំសរសេរអត្ថបទជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីចូលរួមចំណែកគ្រាប់ខ្សាច់តិចតួចដល់សហគមន៍ដែលបានផ្តល់ឱ្យខ្ញុំយ៉ាងច្រើន។ [អ្នកប្រើលីនុចលេខ ៥៣៤៩៤៣] [ស្លាយស៍និង Xfce និង Urxvt & Zsh]