ក្រុមហ៊ុន Perseus

អ្នកប្រើនិងអ្នកស្រឡាញ់ GNU / លីនុចអ្នកគំនិតអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍និងអ្នកការពារកម្មវិធីនិងវប្បធម៌ឥតគិតថ្លៃក្បាលដែករហូតដល់ស្លាប់សកម្មជន Blogger និងអ្នកសរសេរកម្មវិធីក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលតែងតែត្រៀមខ្លួនជួយអ្នកដទៃ។ អ្នកប្រើលីនុច៖ ៥៤៧៤៦៨

Perseus បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣៩ ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១១