ឃ្លង់ - អ៊ីវ៉ាន

ខ្ញុំ Mendocino ជានិស្សិតផ្នែកសរសេរកម្មវិធីមិនសូវឧស្សាហ៍ចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យានិងអាហារល្អ។ អ្នកប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង GNU / លីនុច ArchLinux គឺជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំ។