ម៉ាក់ស្វែល

អ្នកប្រើប្រាស់ម៉ិកស៊ិកនៃទ្រីហ្គេលអិលយូយូ / លីនុចជាមួយទឹកកកអេសអេសអាជីពខ្ជិលលេងល្បែងយូរអង្វែងដរាបណាគាត់អាចចាំបានអ្នកប្រើធម្មតានៃស្ថានីយជួនកាលអាចព្យាករណ៍បានហើយពេលខ្លះមិនច្រើនទេ។ គាត់ក៏ជាព្រះសង្ឃដែលមានរដូវពីឌុនថុនក្រៀលថ្មស៊ុប។