លោក MRGERSON

អ្នកប្រើប្រាស់ GNU / លីនុចចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៣ xD, អ្នកប្រើប្រាស់ Fedora បច្ចុប្បន្ន។ កូឡុំប៊ី ...

MRGERSON បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៩ ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១២