ពួកគេគឺជាគេហទំព័រភ្ជាប់

អ្នកប្រើ GNU / លីនុចចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០៦ អ្នកប្រើ Arch លីនុចបច្ចុប្បន្នជាអ្នកការពារកម្មវិធីនិងវប្បធម៌ឥតគិតថ្លៃអ្នកសរសេរកម្មវិធី Python អ្នកលេងល្បែងនិងហ្គីតាជាទូទៅ ^^ ^^ Twitter: @sonlink

សុនលីងបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៥២ ចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ ២០១២