ജിജ്ഞാസ: എസോടെറിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകൾ

എസോടെറിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകൾ മിനിമലിസ്റ്റ് ഭാഷകളാണ്, ഇത് ആശയത്തിന്റെയും / അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളിയുടെയും തെളിവായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ഭാഷ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിനും അതിനായി എഴുതുന്നതിനും. അവയിൽ ചിലതിന്റെ അവലോകനം നമുക്ക് നോക്കാം:

ബ്രെയിൻഫക്ക്


ഇത് ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്നതും ജനപ്രിയവുമാണ്, അതിന്റെ വാക്യഘടന വളരെ ലളിതമാണ്:

 
 +++++++++++
 [     ഓർമ്മകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള ലൂപ്പ് (10 തവണ ആവർത്തിക്കുന്നു)
  >+++++++>+++++++++++>+++++++++++++>+++>+<<<<-
    70 100 110 30 10
 ]
 >++.       'എച്ച്' (72) 1
 >>+.       'അല്ലെങ്കിൽ' (111) 3
 ---.       'l' (108) 3
 <---.       'a' (97) 2
 >>++.       സ്പേസ് (32) 4
 <+.        'എം' (109) 3
 ++++++++.     'യു' (117) 3
 -------.     'n' (110) 3
 <+++.       'd' (100) 2
 >+.        'അല്ലെങ്കിൽ' (111) 3
 >+.        '!' (33) 4
 >.        '\ n' (10) 5

അതിന്റെ വാക്യഘടന വിശദീകരിക്കാൻ, മറ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ അകത്ത് അവന്റെ വിക്കിപീഡിയ പേജ് ഒപ്പിടാത്ത ചാർ‌ട്ടിന് തുല്യമായ പി‌ടി‌ആർ‌ ഈ തുല്യത പട്ടിക ഞങ്ങൾക്ക് നൽ‌കുക:

ബ്രെയിൻഫക്ക് C പേൾ
> ++ ptr; $ പോയിന്റർ ++;
< –പിടിആർ; $ പോയിന്റർ–;
+ ++ * ptr; $ ടേപ്പ് [$ പോയിന്റർ] ++;
- - * ptr; $ ടേപ്പ് [$ പോയിന്റർ] -;
. putchar (* ptr); പ്രിന്റ് chr $ ടേപ്പ് [$ പോയിന്റർ];
, * ptr = getchar (); $ ടേപ്പ് [$ പോയിന്റർ] = ഓർഡർ (<>);
[ (* ptr) while ($ ടേപ്പ് [$ പോയിന്റർ]) while
] } }

ക്ഷമിക്കണം!


ഇത് മുമ്പത്തേതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, പക്ഷേ പകരം കോമ്പിനേഷൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നു ശ്ശോ?, ക്ഷമിക്കണം! y എതിരെ. ഇത് ലൈബ്രേറിയന്റെ ഒരു പാരഡിയാണ് ഡിസ്ക് വേൾഡ്, ഇത് ഒറംഗുട്ടനായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു, മാത്രമല്ല ആ മൂന്ന് പദങ്ങൾ മാത്രമേ ഉച്ചരിക്കാനാകൂ. കോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗം നോക്കാം.

Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook! Ook! Ook? Ook! Ook? Ook. Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook! Ook! Ook? Ook! Ook? Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook! Ook! Ook? Ook! Ook? Ook. Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook? Ook? Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook? Ook! Ook! Ook? Ook! Ook? Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook! Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook. Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook! Ook. Ook. Ook? Ook. Ook? Ook. Ook. Ook! Ook. 

ഈ "പ്രോഗ്രാം" ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ "ഹലോ വേൾഡ്" എന്ന് എഴുതുകയാണെന്ന് കരുതുക.

വഞ്ചന


എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും യഥാർത്ഥമായത്, അതിന്റെ ഫ്ലോ നിയന്ത്രണ ഘടന പ്രോഗ്രാമിനെ എവിടെ പോകണമെന്ന് പറയുന്ന അമ്പുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. കൂടാതെ, ഇത് മ്യൂട്ടന്റ് കോഡ് (സ്വയം പരിഷ്കരിക്കുന്ന കോഡ്) സൃഷ്ടിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാക്കുന്നു:

vv << 2 ^ v <v13v4 ^ ^ >>?>?> 5 ^ vv v97v6 vv <8. >> ^ ^

മുകളിലുള്ള കോഡ് അനന്തമായ റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്ററിനെക്കുറിച്ചാണ്, ഇത് 1 നും 9 നും ഇടയിൽ ഒരു സംഖ്യ സൃഷ്ടിക്കും. മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വായിക്കാൻ കഴിയും.

മാൽബോൾജ്


പ്രകോപിപ്പിക്കാനും വായിക്കാനാകാത്തവിധം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷ ഇവിടെയുണ്ട് (ഇല്ല, അതല്ല C, ഇല്ല, അങ്ങനെയല്ല പേൾ). ഏകദേശം മാൽബോൾജ്, നരകത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ സർക്കിളിൽ നിന്നാണ് ആരുടെ പേര് വന്നത് ദിവ്യ ഹാസ്യം. ഇതാ ഒരു "ഹലോ ലോകം" (അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്):

 (=<`:9876Z4321UT.-Q+*)M'&%$H"!~}|Bzy?=|{z]KwZY44Eq0/{mlk**
 hKs_dG5[m_BA{?-Y;;Vb'rR5431M}/.zHGwEDCBA@98\6543W10/.R,+O<

ലോൽകാറ്റ്


ഒരു ലളിതമായ തമാശ. നിങ്ങളുടെ കോഡ് നോക്കാം:

ഹായ്
CAN ഹസ് സ്റ്റേഡിയം?
എനിക്കൊരു VAR ൽ
IM IN YR LOOP
  UP VAR ൽ!!1
  ദൃശ്യമാണ് VAR ൽ
  IZ VAR ൽ ബിഗെർ THAN 10? കെടിഎച്ച്എക്സ്
IM U ട്ട YR LOOP
KTHXBYE

മുമ്പത്തെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകളേക്കാൾ ഇത് വളരെയധികം വായിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാൽ, ഇത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് gu ഹിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും. 😉

ഇന്റർകൽ


അവസാനമായി, എന്നാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഫോർട്രാൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷയുടെ ഒരു പാരഡി ഉണ്ട്. ഇന്റർകൽ. ഇവിടെ ഹലോ ലോകം.
DO ,1 <- #13
ദയവായി DO ,1 സബ് #1 <- #238
DO ,1 സബ് #2 <- #108
DO ,1 സബ് #3 <- #112
DO ,1 സബ് #4 <- #0
DO ,1 സബ് #5 <- #64
DO ,1 സബ് #6 <- #194
DO ,1 സബ് #7 <- #48
ദയവായി DO ,1 സബ് #8 <- #22
DO ,1 സബ് #9 <- #248
DO ,1 സബ് #10 <- #168
DO ,1 സബ് #11 <- #24
DO ,1 സബ് #12 <- #16
DO ,1 സബ് #13 <- #162
ദയവായി വായിക്കുക ഔട്ട് ,1
ദയവായി തരൂ UP
ശരി, അത്രമാത്രം.

ചില കമ്പ്യൂട്ടർ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകളിൽ ചിലത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ബ്രെയിൻഫക്ക് പോയിന്ററുകളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് ഇത് മികച്ചതാണ്.


ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞങ്ങളുടെ തത്ത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു എഡിറ്റോറിയൽ എത്തിക്സ്. ഒരു പിശക് റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ ക്ലിക്കുചെയ്യുക ഇവിടെ.

11 അഭിപ്രായങ്ങൾ, നിങ്ങളുടേത് വിടുക

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഇടുക

നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ചെയ്യില്ല. ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു *

*

*

 1. ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: മിഗുവൽ ഏഞ്ചൽ ഗാറ്റൻ
 2. ഡാറ്റയുടെ ഉദ്ദേശ്യം: സ്പാം നിയന്ത്രിക്കുക, അഭിപ്രായ മാനേജുമെന്റ്.
 3. നിയമസാധുത: നിങ്ങളുടെ സമ്മതം
 4. ഡാറ്റയുടെ ആശയവിനിമയം: നിയമപരമായ ബാധ്യതയല്ലാതെ ഡാറ്റ മൂന്നാം കക്ഷികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയില്ല.
 5. ഡാറ്റ സംഭരണം: ഒസെന്റസ് നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ (ഇയു) ഹോസ്റ്റുചെയ്യുന്ന ഡാറ്റാബേസ്
 6. അവകാശങ്ങൾ: ഏത് സമയത്തും നിങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും വീണ്ടെടുക്കാനും ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും.

 1.   davidlg പറഞ്ഞു

  ഞാൻ മിക്കവാറും ബൈനറി കോഡാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്

  1.    ദേശികോഡർ പറഞ്ഞു

   അതെ, ഞാൻ തീർച്ചയായും ബൈനറിയിലോ അസംബ്ലറിലോ നേരിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും (ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഭാഷകൾ പ്രോസസ്സറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവസാനിക്കും), എന്നാൽ നിഗൂ language ഭാഷകളെക്കുറിച്ചുള്ള രസകരമായ കാര്യം അവർ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ്. വഴിയിൽ, റോഡർ (ഈ ലേഖനത്തിന്റെ രചയിതാവ്), നിങ്ങൾ എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു. സി, പേൾ എന്നിവ വായിക്കാൻ കഴിയാത്തതും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ്?. എന്തൊരു അസഹനീയമായ കുറ്റം !! എന്തൊരു പ്രകോപനം! സി അതിശയകരമാണെങ്കിൽ, പേളിൽ ഞാൻ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഈ ഭാഷയെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇത് ഫയലുകൾ, സ്ട്രിംഗുകൾ, ഈ പോഡുകൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്, ഉദാഹരണത്തിന് ചൂഷണത്തിന് ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്, എന്നിരുന്നാലും ചൂഷണങ്ങളിൽ സൈ പൈത്തൺ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ...

   നന്ദി!

   1.    റോഡർ‌ പറഞ്ഞു

    മനുഷ്യാ, സി, പേൾ എന്നിവ ഒരു തമാശയായിരുന്നു, അതെ, അവ തികച്ചും വായിക്കാവുന്ന ഭാഷകളാണ്, വളരെ പ്രായോഗികവും വലതു കൈയിൽ "മനോഹരവുമാണ്" റെക്കോർഡ് സൂക്ഷിക്കുക. പേളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സി യുടെ കാര്യത്തിലെന്നപോലെ സംഭവിക്കുക മാത്രമല്ല, വളരെ വഴക്കമുള്ളതിനാൽ സാമാന്യബുദ്ധിയെ ധിക്കരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാകും. പേളിൽ എനിക്ക് അനുഭവപരിചയ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന്റെ വാക്യഘടന എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം.

 2.   ജോക്വിൻ പറഞ്ഞു

  ആദ്യത്തേത് മോഴ്‌സ് കോഡിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നതാണ്

  1.    റോഡർ‌ പറഞ്ഞു

   രണ്ടാമത്തേത് ഒറംഗുട്ടാൻ ആയിരിക്കും, നാലാമത്തേത് സെറിബ്രൽ ഇൻഫ്രാക്റ്റുകൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.

 3.   ടിർസോ ജൂനിയർ പറഞ്ഞു

  വളരെ നല്ലത് പോസ്റ്റ്.

 4.   johnfgs പറഞ്ഞു

  എനിക്ക് മിസ് യു പിയറ്റ്
  http://www.dangermouse.net/esoteric/piet.html

  1.    റോഡർ‌ പറഞ്ഞു

   ഒപ്പം ഷെഫ്, അൺലാംഡ, വൈറ്റ്‌സ്‌പെയ്‌സ്, ടിങ്ക് എന്നിവ. പക്ഷെ ലേഖനം വളരെ വലുതാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല.

 5.   ഡയസെപാൻ പറഞ്ഞു

  ഇത് പ്രദര്ശന സമയമാകുന്നു
  കൈകളോട് സംസാരിക്കുക «ഹലോ വേൾഡ്»
  നിങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്

  അർനോൾഡ് സിയിലെ ഹലോ വേൾഡ്

  http://www.genbetadev.com/actualidad/arnoldc-el-lenguaje-basado-en-frases-de-arnold-schwarzenegger

  1.    റോഡർ‌ പറഞ്ഞു

   ശരി, അവന് അത് അറിയില്ലായിരുന്നു, ഈ ആശയം അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയത് "നൾ ടെർമിനേറ്റർ" ആണ്

 6.   എലിയോടൈം 3000 പറഞ്ഞു

  ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഭാഷകൾ എന്നെ ചിരിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് സത്യം. കൊള്ളാം.