കോപ്രോട്ട്

ഒരു സ software ജന്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രേമിയായ ന്യൂബി.