ചാർളി ബ്രൗൺ

മൗലികവാദിയാകാതെ വർഷങ്ങളായി ഹാർഡ്‌വെയർ പോട്ടർ, സ software ജന്യ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ (സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാം) ഉത്സാഹമുള്ളവർ.

ചാർലി-ബ്ര rown ൺ 15 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2012 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്