ഡയസെപാൻ

എഞ്ചിനീയർ, സംസാരിക്കുന്ന, വിവാദപരമായ. Kde ഉള്ള ഉപയോക്തൃ സന്തോഷകരമായ കണക്കുകൂട്ടൽ.

ഡയസെപാൻ 140 മാർച്ച് മുതൽ 2012 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്