സാത്താൻഎജി

ഡെബിയൻ ഉപയോക്താവ് ഓപ്പൺ‌സ്യൂസിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഞാൻ റോക്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡെൽ പിയറിസ്റ്റയും യുവന്റിനോയും മരണത്തിലേക്ക്.