Хюуга_Нэжи

Компьютерийн шинжлэх ухааны инженер. GNU / Linux системүүдийн хайрлагч, цуврал Mangas, Rock (Хог хаягдал, хүнд металлууд ихэвчлэн). Blizzard Entertainment франчайзингуудад хор хөнөөлтэй (Windows орчноос өвлөгдсөн боловч бүрэн арилаагүй)