ရဲစွမ်းသတ္တိ

ရဲစွမ်းသတ္တိသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ မှစတင်၍ ဆောင်းပါး ၄၉ ခုကိုရေးသားခဲ့သည်