الف

زه د ګوادالجارا جالیسکو مکسیکو څخه یم، د شوق په توګه زه د سپورتونو لوستل او اړیکه لرم، تای کوون دو، شوټو، کالی ایسکریما، موی تای، جوډو، کراټې، هاپ کی دو.