ډیازیپان

انجنیر ، خبرې کوونکی ، متناقض. د Kde سره د محاسبې کارونکي خوښ دی.

ډایژپان د 140 کال د مارچ راهیسې 2012 مقالې لیکلي دي