پاولوکو

زه لومړی د میکسیکو قانون زده کونکی یم. د ګیمر او کمپیوټر عاشق ، که څه هم زما غوره شوق لولئ.