ඇල්ෆ්

මම මෙක්සිකෝවේ ග්වාඩලජාරා ජාලිස්කෝහි සිටිමි. විනෝදාංශ ලෙස මට කියවීම හා සම්බන්ධ ක්‍රීඩා, ටේ ක්වොන් ඩෝ, ෂූටෝ, කාලි එස්ක්‍රිමා, මුවෙයි තායි, ජූඩෝ, කරාතේ, හැප් කි ඩෝ.