ලුයිගිස් ටොරෝ

ලිනක්ස් ලෝකය තුළ ගිලී සිටීමට මම කැමතියි, එහි ඩිස්ට්‍රෝස් භාවිතය පිළිබඳ විශේෂ izing තාවයක්, විශේෂයෙන් ව්‍යාපාර සඳහා අදහස් කරන ඒවා. සංග්‍රහයේ නිදහස සංවිධානයක වර්ධනයට කෙලින්ම සමානුපාතික වේ. ලිනක්ස් යනු මගේ එදිනෙදා පැවතිය නොහැකි පද්ධතියකි.

ලුයිගිස් ටොරෝ විසින් 368 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත