චාලි-බ්‍රවුන්

මූලධර්මවාදියෙකු නොවී වසර ගණනාවක් තිස්සේ දෘඩාංග කුඹල්කරු, නිදහස් මෘදුකාංග කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන (සහ නිදහස අදහස් කරන සෑම දෙයක්ම).

චාලි-බ්‍රවුන් 15 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2012 ක් ලියා ඇත