නැනෝ

පොදුවේ ලිනක්ස් සහ නිදහස් තාක්ෂණයන්ට ආදරය කරන අර්ධ පරිගණක තාක්‍ෂණ ශිල්පියා. මම ජාවාස්ක්‍රිප්ට් සහ ඉදිරිපස කෙළවරට කැමතියි. ස්වභාවයෙන්ම අම්ලය, ඩෙස්ඩෙලිනක්ස් හි ඩිමිගොඩ් සහ ඇඩෝබි, ඔරකල් සහ (ඇත්ත වශයෙන්ම) ජාවා සම්බන්ධ සෑම දෙයක්ම අවිනිශ්චිතය. දැනට වෙනිසියුලාවේ වෙසෙන, කිසිවක් නොකර සිටීම, ඩෝටා සෙල්ලම් කිරීම, ටොල්කියන් විසින් අධ්‍යයනය කිරීම සහ කථා කිරීම පිළිබඳ විශේෂ expert යෙකි.

නැනෝ 70 දෙසැම්බර් සිට ලිපි 2011 ක් ලියා ඇත