ලියෝ

අභිරුචි ඩිස්ට්‍රෝ එකක් නිර්මාණය කිරීමේ සුන්දරත්වයට කැමති සරල ග්නූ / ලිනක්ස් පරිශීලකයෙකි. දැන් OpenSuse මුහුදේ Openbox සමඟ යාත්‍රා කරන්න.