හෙලේනා_ර්යු

එන්ඩර්ඩන් ග්නූ / ලිනක්ස් භාවිතා කරන්නා, ආචර් සහ මංගා + ඇනිමෙ පෙම්වතා, ග්‍රැෆික් නිර්මාණ හා කවායි දේවල් වලට ප්‍රිය කරයි ~ පරිගණක පද්ධති ඉංජිනේරු ශිෂ්‍යයා.