ෂෙල් ස්ක්‍රිප්ටින් යෙදීමෙන් ටර්මිනල් හරහා ඇඩෝබි ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයරය ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද

පහත දැක්වෙන විධානයන් වාචිකව ලිවිය හැකිය bash shell ස්ක්‍රිප්ට් හෝ වෙනත් ෂෙල් පරිසරය මෙහෙයුම ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක කරන්න.

ෂෙල් ස්ක්‍රිප්ටින්මෙම කාර්යය සඳහා විධාන නියෝග මෙන්න:

මතක් කිරීම 1: සෑදිය යුතු බෑෂ් ෂෙල් ස්ක්‍රිප්ට් "/ home / first_user" ෆෝල්ඩරයේ තැබිය යුතුය. විධාන විමසුමෙන් පළමු පරිශීලකයාගේ UID ඔබට දැනගත හැකිය:

`cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1`

ó

`cat /etc/passwd | grep 1001 | cut -d: -f1`

1001 නම්, නිර්මාණය කිරීම සඳහා විචල්යයන් තුළ 1000 සඳහා 1001 ආදේශ කරන්න.

මතක් කිරීම 2: Install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz / install_flash_player_11_linux.x86_64.tar.gz ගොනුව වෙබයෙන් බාගත කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ එය වෙබ් අඩවියෙන් අතින් බාගත කරන්නේ නම්: https://get.adobe.com/ es / flashplayer / බාගත කිරීම සඳහා වර්තමාන අනුවාද අංකය ද ඔබ දකිනු ඇත. වත්මන් අනුවාද අංකය wget විධාන විධානයෙහි මාර්ගයෙහි තැබිය යුතුය.

`#! / බින් / බාෂ්`

`# පළමු පද්ධති පරිශීලකයා සොයා ගන්න (USER අංක 1000)`
USER_NAME=`cat /etc/passwd | grep 1000 | cut -d: -f1`

`# පද්ධතියේ පළමු පරිශීලකයාගේ නිවාස මාර්ගය ගබඩා කරන්න (පරිශීලක අංක 1000)`
`HOME_USER_NAME = / නිවස / $ USER_NAME`

`# පද්ධතියේ පළමු පරිශීලකයාගේ නිවසේ (පරිශීලක අංක 1000)
`cd $ HOME_USER_NAME`

`# මෙහෙයුම් පද්ධතියේ මාර්ගය / විකල්පය මත ස්ථානගත කිරීම`
`cd / opt`

`# මෙහෙයුම් පද්ධතිය / නෙට්වර්ක් ප්‍රොක්සි මඟ හැරීම සඳහා වන කොන්දේසිය සඳහන් කරන්න`
`# අවශ්‍ය නම් නිර්දේශය`
`# අපනයනය http_proxy = http: //TU.IP.DEL.PROXY: 8080`

`# මෙහෙයුම් පද්ධතිය / නෙට්වර්ක් ප්‍රොක්සි මඟ හැරීම සඳහා වන කොන්දේසිය සඳහන් කරන්න`
`# අවශ්‍ය නම් නිර්දේශය`
`# අපනයනය no_proxy =» 127.0.0.1, localhost, 192.168.0.0/22, your_institution.gob.ve:8080 ″ `

`# අවශ්‍ය නම්, වෙබ් අඩවියෙන් ක්‍රියාත්මක වන පද්ධතියට ඇඩෝබ් ෆ්ලෑෂ් ක්‍රීඩකයාගේ 32-බිට් අනුවාදය ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න`.
`# අවශ්‍ය නම් නිර්දේශය`
`# wget -c http: // fpdownload.macromedia.com / get / flashplayer / pdc / 11.2.202.559 / install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz`

`# අවශ්‍ය නම්, වෙබ් අඩවියෙන් ක්‍රියාත්මක වන පද්ධතියට ඇඩෝබ් ෆ්ලෑෂ් ක්‍රීඩකයාගේ 64-බිට් අනුවාදය ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න`.
`# අවශ්‍ය නම් නිර්දේශය`
`# wget -c http: // fpdownload.macromedia.com / get / flashplayer / pdc / 11.2.202.559 / install_flash_player_11_linux.x86_64.tar.gz`

`# මෙහෙයුම් පද්ධතියේ මාවත / විකල්පය සඳහා ඇඩෝබ් ෆ්ලෑෂ් ක්‍රීඩකයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් කළ අනුවාදය පිටපත් කරන්න`
`cp $ HOME_USER_NAME / install_flash_player_11_linux. * / opt`

`# ඇඩෝබි ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් හි ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලද අනුවාදය මුදා හරින්න`
`tar -zxvf install_flash_player_11_linux. *`

`# ස්ථාපනය කිරීමේ මාවත සාදන්න සහ බ්‍රව්සර් එක්ස් වෙත ඇඩෝබ් ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් පුස්තකාලය පිටපත් කරන්න`
`mkdir / usr / lib / ക്രോියම්-බ්‍රව්සරය`
`mkdir / usr / lib / croium-browser / plugins`
`cp libflashplayer.so / usr / lib / ക്രോියම්-බ්‍රව්සරය / ප්ලගීන`

`# ස්ථාපනය කිරීමේ මාවත සාදන්න සහ බ්‍රව්සර් එක්ස් වෙත ඇඩෝබ් ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් පුස්තකාලය පිටපත් කරන්න`
`mkdir / usr / lib / firefox`
`mkdir / usr / lib / firefox / plugins`
`cp libflashplayer.so / usr / lib / firefox / plugins`

`# ස්ථාපනය කිරීමේ මාවත සාදන්න සහ බ්‍රව්සර් එක්ස් වෙත ඇඩෝබ් ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් පුස්තකාලය පිටපත් කරන්න`
`mkdir / usr / lib / iceape`
`mkdir / usr / lib / iceape / plugins`
`cp libflashplayer.so / usr / lib / iceape / plugins`

`# ස්ථාපනය කිරීමේ මාවත සාදන්න සහ බ්‍රව්සර් එක්ස් වෙත ඇඩෝබ් ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් පුස්තකාලය පිටපත් කරන්න`
`mkdir / usr / lib / iceweasel`
`mkdir / usr / lib / iceweasel / plugins`
`cp libflashplayer.so / usr / lib / iceweasel / plugins`

`# ස්ථාපනය කිරීමේ මාවත සාදන්න සහ බ්‍රව්සර් එක්ස් වෙත ඇඩෝබ් ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් පුස්තකාලය පිටපත් කරන්න`
`mkdir / usr / lib / midbrowser`
`mkdir / usr / lib / midbrowser / plugins`
`cp libflashplayer.so / usr / lib / midbrowser / plugins`

`# ස්ථාපනය කිරීමේ මාවත සාදන්න සහ බ්‍රව්සර් එක්ස් වෙත ඇඩෝබ් ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් පුස්තකාලය පිටපත් කරන්න`
`mkdir / usr / lib / mozilla`
`mkdir / usr / lib / mozilla / plugins`
`cp libflashplayer.so / usr / lib / mozilla / plugins`

`# ස්ථාපනය කිරීමේ මාවත සාදන්න සහ බ්‍රව්සර් එක්ස් වෙත ඇඩෝබ් ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් පුස්තකාලය පිටපත් කරන්න`
`mkdir / usr / lib / mozilla-firefox`
`mkdir / usr / lib / mozilla-firefox / plugins`
`cp libflashplayer.so / usr / lib / mozilla-firefox / plugins`

`# ස්ථාපනය කිරීමේ මාවත සාදන්න සහ බ්‍රව්සර් එක්ස් වෙත ඇඩෝබ් ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් පුස්තකාලය පිටපත් කරන්න`
`mkdir / usr / lib / opera`
`mkdir / usr / lib / opera / plugins`
`cp libflashplayer.so / usr / lib / opera / plugins`

`# ස්ථාපනය කිරීමේ මාවත සාදන්න සහ බ්‍රව්සර් එක්ස් වෙත ඇඩෝබ් ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් පුස්තකාලය පිටපත් කරන්න`
`mkdir / usr / lib / xulrunner`
`mkdir / usr / lib / xulrunner / plugins`
`cp libflashplayer.so / usr / lib / xulrunner / plugins`

`# ස්ථාපනය කිරීමේ මාවත සාදන්න සහ බ්‍රව්සර් එක්ස් වෙත ඇඩෝබ් ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් පුස්තකාලය පිටපත් කරන්න`
`mkdir / usr / lib / xulrunner-addons`
`mkdir / usr / lib / xulrunner-addons / plugins`
`cp libflashplayer.so / usr / lib / xulrunner-addons / plugins`

`# මෙහෙයුම් පද්ධතියට ඇඩෝබි ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් වෙතින් පිටපත් ලිවීමේ සහ වින්‍යාස කිරීමේ ලිපිගොනු`
`cp -r usr / * / usr`
`ldd / usr / lib / mozilla / plugins / libflashplayer.so`
`ldd / usr / lib / kde4 / kcm_adobe_flash_player.so`
`ldd / usr / bin / flash-player-properties`

`# මෙහෙයුම් පද්ධතියෙන් අනවශ්‍ය ලිපිගොනු ඉවත් කරන්න`
`rm -rf / opt / LGPL`
`rm -rf / opt / usr /`
`rm -f / opt / libflashplayer.so`
`rm -f / opt / readme.txt`
`rm -f / opt / install_flash_player_11_linux. *`

`# පද්ධතියේ පළමු පරිශීලකයාගේ නිවසේ (පරිශීලක අංක 1000)
`cd $ HOME_USER_NAME`

`# ඇඩෝබි ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් වෙතින් බාගත කළ ගොනුව මකන්න`
`rm -f $ HOME_USER_NAME / install_flash_player_11_linux. *`

`# අක්‍රීය බ්‍රව්සරය ධාවනය කර ඇඩෝබ් ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් වෙබ් ටෙස්ට් ධාවනය කරන්න`
su - $USER_NAME -c "xdg-open 'http://www.adobe.com/software/flash/about/'"

මෙය අතින් කිරීමට හෝ බාෂ් ෂෙල් ස්ක්‍රිප්ට් එකක ක්‍රියාවලිය ස්වයංක්‍රීය කිරීමට ප්‍රමාණවත් වේ.

ග්‍රැෆික් ටියුටෝරියල්

1 පියවර ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් 2 ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් 3 ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් 4 ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් 5 ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් 6 ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් 7


ලිපියේ අන්තර්ගතය අපගේ මූලධර්මවලට අනුකූල වේ කතුවැකි ආචාර ධර්ම. දෝෂයක් වාර්තා කිරීමට ක්ලික් කරන්න මෙන්න.

අදහස් 13 ක්, ඔබේ අදහස් තබන්න

ඔබේ අදහස තබන්න

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර දක්වා ඇති ලකුණ *

*

*

 1. දත්ත සඳහා වගකිව යුතු: මිගෙල් ඇන්ජල් ගැටන්
 2. දත්තවල අරමුණ: SPAM පාලනය කිරීම, අදහස් කළමනාකරණය.
 3. නීත්‍යානුකූලභාවය: ඔබේ කැමැත්ත
 4. දත්ත සන්නිවේදනය: නෛතික බැඳීමකින් හැර දත්ත තෙවන පාර්ශවයකට සන්නිවේදනය නොකෙරේ.
 5. දත්ත ගබඩා කිරීම: ඔක්සෙන්ටස් නෙට්වර්ක්ස් (EU) විසින් සත්කාරකත්වය දක්වන දත්ත සමුදාය
 6. අයිතිවාසිකම්: ඕනෑම වේලාවක ඔබට ඔබේ තොරතුරු සීමා කිරීමට, නැවත ලබා ගැනීමට සහ මකා දැමීමට හැකිය.

 1.   දයාන් ක් ප්රකාශ කළේය

  විශිෂ් t නිබන්ධනය, නමුත්… මගේ නිහතමානී මතය: නිදහස් මෘදුකාංගයේ ආරක්ෂකයෙකු ලෙස ඔවුන්ගේ නිවැරදි මනසෙහි සිටින ඇඩෝබි තවමත් තුරන් කිරීමට අකමැති මෙම අනිෂ්ට මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීමට කැමති අය. සෑම කෙනෙකුටම ඔවුන්ගේ පරමාදර්ශ ඇත, නමුත් මෙම සවිස්තරාත්මක නිබන්ධන ප්‍රයත්නයට වඩා tive ලදායී යමක් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ හැකිය, උදා: කර්නලය නැවත සකස් කිරීම හෝ සැබවින්ම නොමිලේ හා ප්‍රයෝජනවත් යමක් නිර්දේශ කිරීම.
  "හිමිකාර මෘදුකාංග ස්ථාපනය කිරීමට හෝ සංවර්ධනය කිරීමට වඩා ආහාර සොරකම් කිරීම අඩු ය" ස්ටෝල්මන්.
  ස්තූතියි!

 2.   Fedora_user ප්රකාශ කළේය

  මේ අතර ඇඩෝබ් ලිනක්ස් ගබඩාව එකතු කර සාමාන්‍යයෙන් ස්ථාපනය කිරීම අතර ඇති වෙනස කුමක්ද ???

  1.    ටැබ්රිස් ප්රකාශ කළේය

   මෙය ඩිස්ට්‍රෝ-ස්වාධීන විසඳුමකි.

   1.    Fedora_user ප්රකාශ කළේය

    ස්වාධීන ඩිස්ට්‍රෝ යන්නෙන් ඔබ අදහස් කරන්නේ කුමක්ද, මෙය බ්‍රව්සරයක් සඳහා වන ප්ලගිනයක් වන අතර එය ඔබ භාවිතා කරන ඩිස්ට්‍රෝ මත කිසිසේත් රඳා නොපවතී, එය රඳා පවතින්නේ ඔබ භාවිතා කරන බ්‍රව්සරය මත පමණි.
    ෆෝල්ඩරයක ගොනුවක් පිටපත් කර ඇලවීම පමණක් "ස්ථාපනය" කිරීමට කිසිවක් නොමැත.

 3.   ජිගිල්ටන් ප්රකාශ කළේය

  පළමු පියවර: ෆ්ලෑෂ් ස්ථාපනය නොකරන්න.
  මම දන්නවා මේ පෝස්ට් එක මොකක්ද කියලා. එය ස්ථාපනය කිරීමට කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට මෙහි ඉතා හොඳ මාර්ගෝපදේශයක් ඇත. නමුත් පරිගණක ආරක්ෂාව සඳහා ෆ්ලෑෂ් නියෝජනය කරන්නේ කුමක්ද යන්න පිළිබඳව යම් පැහැදිලි කිරීමක් තිබිය යුතුය.
  ස්තුතියි.

 4.   ජෝස් ඇල්බට් ප්රකාශ කළේය

  හැමෝම හරි, නමුත් මම කරුණු කිහිපයක් පැහැදිලි කරමි:

  1.- පරිශීලක ටැබ්රිස් විශිෂ්ට තර්කයක් ලබා දුන්නේය, එය ඩිස්ට්‍රෝ-ස්වාධීන විසඳුමකි.

  2.- අදහස නම්, උදාහරණයක් ලෙස, ග්නූ / ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතියක් පියවරක්, යෙදුමක්, පැකේජයක් හෝ අනුපූරකයක් ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද යන්න ඉගෙන ගැනීමයි. ඔබ ඉගෙන ගන්නා ෆ්ලෑෂ් ප්ලග්-නිදහස් නොවන ස්ථාපනය කළහොත් කිසිවක් නැත! ඔබ ඉගෙන ගන්නා ෂෙල් ස්ක්‍රිප්ටින් භාවිතයෙන් ඔබ එය අතින් ස්ථාපනය කරන්නේ නම්: බෑෂ්, විධාන (ldd, cp, mkdir, export, ආදිය), විචල්‍යතා භාවිතය, ක්‍රියාවලි ස්වයංක්‍රීය කිරීම සඳහා ස්ක්‍රිප්ට් එකක් සාදන්න.

  3.- තවද ෆ්ලෑෂ් අන්තර්ගතයන් සහිත වෙබ් අඩවි මිලියන ගණනක් සංක්‍රමණය කිරීමට තව බොහෝ කාලයක් තිබේ. HTML5 වෙත සංක්‍රමණය වන තුරු මූලික හෝ සාමාන්‍ය පරිශීලකයෙකුට අන්තර්ගතය මග හැරිය හැකි යැයි ඔබ යෝජනා කරන්නේ කුමක්ද?

 5.   සීසර් ප්රකාශ කළේය

  ආරුක්කුවේදී ඔබ මොසිල්ලා හෝ ක්‍රෝමියම් යන දෙකම සඳහා පෙපර් ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් භාවිතා කරන අතර ඔබට එය සෘජුවම AUR වෙතින් ගෙන යා හැකිය.

 6.   නිර්නාමිකයි ප්රකාශ කළේය

  එම ෆ්ලෑෂ් පේයර් තවදුරටත් මිනී පෙට්ටියක් හා සියල්ල සහිත මළ මිනිසෙකු නොවේද?
  මම එම කුණු කසළ භාවිතා කරන විට, මම කළේ එය පරිශීලකයාගේ නිවසේ ස්ථාපනය කිරීමයි
  /home/user/.mozilla/plugins/
  අවම වශයෙන් එම වික්රියාකරුට මූල අවසර ලබා නොදෙන්න….
  ඔවුන්ගේ අන්තර්ගතය html5 ලෙස වෙනස් කිරීමට තවමත් අකමැති සජීවී පිටු හිමිකරුවන්ට ... මම විශාල දෙයක් කැප කරමි
  මගුලක් කරන්න !!

 7.   ඇන්ඩ්‍රෙස් ගොන්සාලෙස් ප්රකාශ කළේය

  සැම දෙනාටම ආයුබෝවන්

  පසුගිය වසරේ සිට ෆ්ලෑෂ් හි ඇති අනාරක්‍ෂිතතා පිළිබඳ ප්‍රවෘත්ති සහ ග්නූ / ලිනක්ස් සඳහා ඇඩෝබ් හි ශුන්‍ය සහාය ඇතිව, මෙම අනුවාදය ස්ථාපනය කිරීම ඔබේ කකුල් පැතිරීම හා සමාන වේ.

  පැන නැගී ඇති ආරක්ෂක අඩුපාඩු හේතුවෙන්; වසර 2 ක් සඳහා නිර්දේශය මෙම මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කිරීම නොවේ, එය තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවේ, යූ ටියුබ් වැනි වෙබ් අඩවි සහ සේවා සැපයීම සඳහා ෆ්ලෑෂ් මත යැපෙන සහ මෙම ගැටළුව විසඳීම සඳහා html5 වෙත සංක්‍රමණය වූ වෙබ් අඩවි සඳහා.

  සැලකිල්ලට ගත යුතුය; එය අවශ්‍ය නම්, මෙම තාක්ෂණය තවමත් භාවිතා කරන වෙබ් අඩවියක් බලන්න; ඔබට ගූගල් ක්‍රෝම් ස්ථාපනය කළ හැකිය (සහ කමිසාමා මට සමාව දෙනු ඇත) එහි ඇඩෝබ් සහය දක්වන ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයරය කාවැදී ඇති අතර එය අඛණ්ඩව යාවත්කාලීන වන අතර එමඟින් අපගේ පෙන්ගුයින් සඳහා ආරක්ෂක සිදුවීම් විසඳනු ඇත.

  එසේ වුවද මට ක්‍රෝම් භාවිතා කිරීමට සිදු වූ විට පියාසර කරන විට ෆ්ලෑෂ් ප්ලගිනය අක්‍රීය කර ඇති බවට මම නිතරම සහතික වෙමි.

 8.   ජෝස් ඇල්බට් ප්රකාශ කළේය

  මම හිතන්නේ එකම "නිර්නාමික".

  මෙම «ප්‍රකාශනයේ» අරමුණ Flash ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයරය ස්ථාපනය කිරීමට නිර්දේශ කිරීම not නොව, ෂෙල් ස්ක්‍රිප්ටින් හරහා ක්‍රියාවලිය සිදු කරන ආකාරය පෙන්වීම, එනම් ස්වයංක්‍රීය ක්‍රියාවලිය විසංයෝජනය කරන්නේ කෙසේද (ප්‍රතිලෝම ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම) අපි එය නිධිය හරහා ස්ථාපනය කරමු.

  එය අවශ්‍ය නොවන අතර ආරක්ෂාව සහ නූතනත්වය සඳහා ඇඩෝබි ස්ථාපනය කිරීම තවදුරටත් අර්ථවත් නොවේ, ෆ්ලෑෂ් අන්තර්ගතය සහිත යල්පැනගිය වෙබ් අඩවි මිලියන ගණනක් ඔවුන් සොයාගත්තද, ඒවා සංක්‍රමණය වීම හෝ වඳ වී යාම.

  OpenJDK පැවතුනද, ඔරකල් ජේඩීකේ 8 සමඟ මමත් එසේ කරමි. GNU / Linux ක්‍රියා කරන ආකාරය සම්පූර්ණයෙන් තේරුම් ගැනීමට පැකේජයක ප්‍රතිලෝම ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම ප්‍රයෝජනවත් වේ. නොමිලේ හෝ හිමිකාර පැකේජයක් / මෘදුකාංගයක් සමඟ එය සිදු කර හෝ ක්‍රියාත්මක කරන්නේද යන්න නොසලකා!

 9.   ජෝස් ඇල්බට් ප්රකාශ කළේය

  ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයරය ස්ථාපනය කිරීම ඔබට පහසු නම්, මෙය බලන්න:

  LPI-SB8 පරීක්ෂණ තිර කැස්ට් (ලිනක්ස් පෝස්ට් ස්ථාපනය - ස්ක්‍රිප්ට් බයිසෙන්ටෙනාරියෝ 8.0.0)
  (lpi_sb8_adaptation-audiovisual_2016.sh / 43Kb)

  තිර විකාශනය බලන්න: https://www.youtube.com/watch?v=cWpVQcbgCyY

 10.   යස්නියෙල් ප්රකාශ කළේය

  ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් පෙරනිමියෙන් දෝෂයක් බව මම ඔබ සමඟ එකඟ වෙමි, නමුත් වඩා හොඳ වීඩියෝ නැවත ධාවනය සඳහා HTML5 සහ වෙනත් විකල්ප පිළිබඳව බොහෝ වෙබ් අඩවි තවමත් සොයාගෙන නොමැති බව මතක තබා ගත යුතුය. බොහෝ දෙනෙකුට ඇඩෝබි ගබ්සා කිරීම මත රඳා පැවතීම / තිබිය යුතු LQQD, කනගාටුදායක නමුත් සත්‍යයකි. ආ! මාර්ගය වන විට, ඩෙබියන් පිළිබඳ ඔපෙරා සමඟ නිබන්ධනය මට වැඩ කළේ නැත. සැමට සුබ පැතුම්

 11.   පේද්‍රෝ කැරක ප්රකාශ කළේය

  හායි!

  ඇඩෝබි ෆ්ලෑෂ් ප්ලේයර් ලිපිගොනු සඳහා මාර්ගය වෙනස් වී ඇති බව පෙනේ. නව මාර්ගය සොයා ගන්නේ කෙසේදැයි ඔබ දන්නවාද?
  ටියුට් සහ සුබ පැතුම් වලට ස්තූතියි