ෂෙල් ස්ක්‍රිප්ටින් - 1 වන කොටස භාවිතා කරමින් පියවරෙන් පියවර ඔබේ වැඩසටහන ගොඩනඟන්න

අපට දැනටමත් ඇති පරිදි දැක ඉගෙන ගත්තා කලින් ටිකට්පත් අපි කොටස් සෑදිය යුත්තේ කෙසේද? මුලකුරු (ඉහළ) අපගේ ස්ක්‍රිප්ට් වල, එනම්, ෂෙබාං සහ බීඑස්එම් (බාෂ් දැඩි ප්‍රකාරය).

ෂෙල් ස්ක්‍රිප්ටින්මෙම ලිපියෙන් අපි ඒවා පැහැදිලි නොකර ඒවා මතක තබා ගැනීමට ඉදිරියට යනු ඇත, මම එය මගේ එකක තබමි වැඩසටහන් (යෙදුම්) කරුණු a ෂෙල් පිටපත කැඳවයි ලිනක්ස් පෝස්ට් ස්ථාපනය - ද්විවාර්ෂික ස්ක්‍රිප්ට් 8.0:

s30a90


#!/usr/bin/env bash
# SheBang que le indica al Script que deberá usar al interprete bash ubicado en la ruta absoluta según el Sistema Operativo.

###############################################################################
# MODO BASH ESTRICTO ó SEGURO (Bash Strict Mode / BSM)
###############################################################################

###############################################################################
# SECCIÓN DE DEPURACIÓN DE ERRORES
###############################################################################
###############################################################################
set -eou pipefail
###############################################################################
# set -eou pipefail
#
# Para indicarle al script detener y cerrarse cuando:
# 1.- (-e) Un comando o linea de ejecución se ejecute y falla por completo.
# 2.- (-o) Un comando o linea de ejecución se ejecute con éxito, pero con novedad.
# 3.- (-u) Una secuencia de comandos intente utilizar variables no declaradas.
# 4.- (-x) Agréguele (Habilítelo) en caso de necesitar depurar el script.
###############################################################################
# LEER MAS EN:
# http://vaneyckt.io/posts/safer_bash_scripts_with_set_euxo_pipefail/
# http://redsymbol.net/articles/unofficial-bash-strict-mode/
###############################################################################
# OTRAS FORMAS DE IMPLEMENTACIÓN
###############################################################################
# set -e     # Cerrar cuando un comando o linea de ejecución falle por completo.
# set -o errexit # Cerrar cuando un comando o linea de ejecución falle pero con novedad.
# set -o nounset # Cerrar cuando se intenta utilizar variables no declaradas.
# set -o xtrace # Rastrear lo que se ejecuta. Útil para la depuración.
###############################################################################


###############################################################################
# SECCIÓN DE LA SALIDA DE LAS VARIABLES CONFIGURADAS
###############################################################################
###############################################################################
IFS=$'\n\t'
###############################################################################
# Para reconfigurar la variable Internal Field Separator (Separador de campo interno)
# y lograr una mejor visualización y / o captura de las palabras (campos) de una
# cadena de caracteres. Habilítelo o no, según sus requerimientos y necesidades.
###############################################################################


###############################################################################
# SECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA DEL TERMINAL DE EJECUCIÓN
###############################################################################
###############################################################################
setterm --reset
###############################################################################
# Para resetear la sesión y todos los parámetros de ejecución del terminal donde
# fue invocada el uso del Linux Post Install - Script Bicentenario.
# Habilítelo o no, según sus requerimientos y necesidades.
###############################################################################


###############################################################################
# SECCIÓN INFORMATIVA SOBRE EL CREADOR Y EL PROGRAMA
###############################################################################

###############################################################################
#           REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
#
# NOMBRE: LINUX POST INSTALL - SCRIPT BICENTENARIO (LPI-SB)
# VERSIÓN: 8.0+0
# TIPO DE PROGRAMA: SISTEMA EXPERTO
# FUNCIÓN: ASISTENTE TÉCNICO PARA S.O. GNU/LINUX BASADOS EN DEBIAN
# NOMBRE CÓDIGO: ALFA MATER (LPI-SB 8.0+0)
# PAÍS ORIGEN: REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
# CREADO POR: JOSÉ JOHAN ALBERT IZAIPE
# EMAIL: albertccs1976@hotmail.com
# NOMBRE FACEBOOK: Linux Post Install
# PAGINA PERSONAL FACEBOOK: http://www.facebook.com/linuxpostinstall
# COMUNIDAD FACEBOOK: http://www.facebook.com/pages/Script-Bicentenario/159467280799041
# TWITTER: @albertccs1976
# TELÉFONO: 0426.610.13.03
# PROMOCIONADO POR: PROYECTO TIC - TAC
# PAGINA WEB DEL PROYECTO TIC - TAC: http://www.proyectotictac.wordpress.com/
# FECHA DE LANZAMIENTO DE LA PRIMERA VERSIÓN (1.0): 07/12/2010
# FECHA DE LANZAMIENTO DE LA VERSIÓN ACTUAL (8.0+0): 01/02/2016
# FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 04/02/2016
###############################################################################


###############################################################################
# SECCIÓN INFORMATIVA SOBRE EL LICENCIAMIENTO DEL PROGRAMA
###############################################################################

###############################################################################
#      LINUX POST INSTALL - SCRIPT BICENTENARIO (LPI-SB)
###############################################################################
#
# Derechos de autor:
# Copyleft (C) 2016 José Johan Albert Izaipe
# 
# Licenciamiento:
#
# El Linux Post Install – Script Bicentenario no viene con ninguna garantía. El 
# Autor no se hace responsable si se al aplicarse el Sistema Operativo se
# corrompe, daña o inutiliza.
#
# El Linux Post Install – Script Bicentenario es una aplicación de Software 
# Libre, por lo tanto usted puede redistribuirlo y / o modificarlo bajo los
# términos de la Licencia Pública General de GNU publicada por la Free Software
# Foundation, ya sea la versión 3 o cualquier versión posterior, según sea de su
# preferencia.
#
# Este programa se distribuye con la esperanza de que sea útil, pero SIN NINGUNA
# GARANTÍA, incluso sin la garantía implícita de COMERCIALIZACIÓN o IDONEIDAD
# para un propósito particular. Vea la Licencia Pública General de GNU para más
# detalles.
#
# Procure obtener una copia de la Licencia Pública General de GNU para estar al
# tanto sobre lo estipulado por la misma.
#
# Consúltela en:
#
# http://www.gnu.org/licenses/licenses.es.html
# http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
# http://www.gnu.org/licenses/gpl-howto.es.html
# http://www.gnu.org/help/evaluation.html
# http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html#howto
#
# Más Información:
#
# http://www.creativecommonsvenezuela.org.ve/cc-licencias
# http://creativecommons.org/choose/?lang=es_ES
#
# Por lo tanto, Si usted hace alguna modificación en esta aplicación o toma una
# porción de el, deberá siempre mencionar al autor original de la misma:  
#
# Desarrollador : José Albert
# Nick     : Linux Post Install
# Twitter    : @albertccs1976
# Facebook   : ttp://www.facebook.com/linuxpostinstall
# Telegram   : (+58) 416-6101303
# Canal Telegram: https://telegram.me/proyectotictac
#
# Este SCRIPT tiene un doble propósito:
#
# 1.- Educativo: Mostrar las buenas practicas en la diseño e implementación de
#        Script de Shell para Linux
#
# 2.- Técnico: Realizar vía terminal o gráfica las diversas acciones (módulos)
#       que se le añadan para su ejecución automatizada.      
#
###############################################################################
#      LINUX POST INSTALL - SCRIPT BICENTENARIO (LPI-SB)
###############################################################################

ඔබේ ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු ෂෙබාං සහ බී.එස්.එම්, ඔබ ඇතුලත් කළ යුතු දේ ෂෙල් පිටපත එය ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ සුපිරි පරිශීලක මූලයට පමණක් බව තහවුරු කරන මොඩියුලයකි. මෙය සහ වෙනත් ඕනෑම දෙයක් මොඩියුලය, ශ්‍රිතය, විචල්‍යය, විධානය හෝ ක්‍රියාව පොදුවේ එය සිදු කළ හැකිය බොහෝ ක්‍රම, එබැවින් ඔබ ඊළඟට දකින්නේ අ සරල ක්‍රමය, හි හැකි සහ විය හැකි බොහෝ ක්‍රම කිව්වේ ක්‍රියාව කළ හැකිය හෝ කළ හැකිය:


###############################################################################
# INICIO DEL MODULO DE VALIDACIÓN PERMISO DE SUPERUSUARIO (ROOT) SOBRE EL LPI-SB
###############################################################################

# ESTE MODULO VALIDA QUE SOLO EL SUPERUSUARIO (USUARIO ROOT) PUEDA EJECUTAR
# EL LINUX POST INSTALL - SCRIPT BICENTENARIO.

clear

setterm -background red

if [[ "$(id -u)" != "0" ]]; then
  echo "ESTE SCRIPT DEBE SER EJECUTADO COMO ROOT"
  sleep 3
  clear   
 else
  echo "ESTE SCRIPT SERA EJECUTADO COMO SUPERUSUARIO (ROOT)"
  sleep 3
  clear
fi

###############################################################################
# FINAL DEL MODULO DE VALIDACIÓN PERMISO DE SUPERUSUARIO (ROOT) SOBRE EL LPI-SB
###############################################################################

පසුව, අනාගත පෝස්ට් වලදී අපි තවත් බොහෝ දේ අතර, නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද යන්න දකිමු මොඩියුල (කොටස්) වැනි කාර්යයන් ඉටු කරන:

 • ස්ක්‍රිප්ට් පාරිසරික විචල්‍යතා මොඩියුලය
 • ද්විත්ව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අනාවරණ මොඩියුලය හෝ අසාර්ථක ක්‍රියාත්මක කිරීම
 • ඔප්ටිමේෂන් මොඩියුලය
 • මුරපදය සමඟ පරිශීලක බලය පැවරීමේ මොඩියුලය
 • මෙහෙයුම් පද්ධතියේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හඳුනා ගැනීමේ මොඩියුලය
 • භාෂා වින්‍යාස කිරීමේ මොඩියුලය කේතනය කිරීම
 • ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පරිසරය සඳහා ප්‍රොක්සි වින්‍යාස කිරීමේ මොඩියුලය

තවත් බොහෝ අය අතර, සහ භාවිතා කිරීමට ඉගෙන ගන්න gksu, dialog, gxmessage, zenity, espeak, play, තවත් බොහෝ අය අතර සොනික් හෝ බහුමාධ්‍ය ඇඟවීම් සහිතව ටර්මිනල් හෝ පරිශීලක ඩෙස්ක්ටොප් එක මඟින් චිත්‍රක අතුරුමුහුණත් නිර්මාණය කිරීමට.

නමුත් සෑම විටම මතක තබා ගන්න මේවා සහ වෙනත් ඕනෑම නිර්දේශයක් මොඩියුලය, ශ්‍රිතය, විචල්‍යය, විධානය හෝ ක්‍රියාව පොදුවේ එය සිදු කළ හැකිය බොහෝ ක්‍රම, මෙහි පෙන්වා ඇති දේ එකක් පමණි සරල ක්‍රමය, හි හැකි සහ විය හැකි බොහෝ ක්‍රම කිව්වේ ක්‍රියාව කළ හැකිය හෝ කළ හැකිය!

අවසන් කිරීමට මම ඔබව දාලා යනවා, අ තිර රචනය මා විසින් සාදන ලදී, මෙය අවසන් කිරීමෙන් පසු ඔබට කළ හැකි දේ ඔබට පෙන්වීමට ඩෙස්ඩෙලිනක්ස් හි ෂෙල් ස්ක්‍රිප්ටින් ඔන්ලයින් පා course මාලාව:

LPI-SB8 පරීක්ෂණ තිර කැස්ට්

(LINUX POST INSTALL - BICENTENNIAL SCRIPT 8.0.0) - 2 වන කොටස


ලිපියේ අන්තර්ගතය අපගේ මූලධර්මවලට අනුකූල වේ කතුවැකි ආචාර ධර්ම. දෝෂයක් වාර්තා කිරීමට ක්ලික් කරන්න මෙන්න.

අදහස් 2 ක්, ඔබේ අදහස් තබන්න

ඔබේ අදහස තබන්න

ඔබේ ඊ-මේල් ලිපිනය පළ කරනු නොලැබේ. අවශ්ය ක්ෂේත්ර දක්වා ඇති ලකුණ *

*

*

 1. දත්ත සඳහා වගකිව යුතු: මිගෙල් ඇන්ජල් ගැටන්
 2. දත්තවල අරමුණ: SPAM පාලනය කිරීම, අදහස් කළමනාකරණය.
 3. නීත්‍යානුකූලභාවය: ඔබේ කැමැත්ත
 4. දත්ත සන්නිවේදනය: නෛතික බැඳීමකින් හැර දත්ත තෙවන පාර්ශවයකට සන්නිවේදනය නොකෙරේ.
 5. දත්ත ගබඩා කිරීම: ඔක්සෙන්ටස් නෙට්වර්ක්ස් (EU) විසින් සත්කාරකත්වය දක්වන දත්ත සමුදාය
 6. අයිතිවාසිකම්: ඕනෑම වේලාවක ඔබට ඔබේ තොරතුරු සීමා කිරීමට, නැවත ලබා ගැනීමට සහ මකා දැමීමට හැකිය.

 1.   එඩ්වාඩෝ කියෝමෝ ප්රකාශ කළේය

  BashX ව්‍යාපෘතිය බැලීමට සහ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට මම ඔබට ආරාධනා කරමි (https://github.com/reduardo7/bashx), ඉතා සරල හා පැහැදිලි ආකාරයකින් ඔබට යෙදුම් නිර්මාණය කළ හැකි 100% බෑෂ් රාමුවක්. එය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වේ යැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි!

 2.   ජෝස් ඇල්බට් ප්රකාශ කළේය

  මම දැනටමත් එය දැක බාගත කර ඇත! කේත පරීක්ෂා කරන්න, එහි ව්‍යුහය ගවේෂණය කර එය ස්ථාපනය කිරීමට උත්සාහ කරන්න, නමුත් එය මට දෝෂයක් ලබා දුන්නේය.

  නමුත් මම සිතන්නේ මා වරදවා වටහා නොගත්තොත් එය දීර් time කාලයක් තිස්සේ නිර්මාණය වී ඇති අතර එය තවමත් සමහර පරාමිතීන් අතින් සකස් කළ යුතු නමුත් සාරාංශයක් ලෙස එම අදහස මට හොඳ යැයි පෙනේ. එය, මම නිවැරදිව තේරුම් ගත්තා නම්, ස්ක්‍රිප්ට් එකක් තුළ පරිශීලකයාට ගැලපෙන පරිදි පූර්ව නිශ්චිත මොඩියුල ඇතුළත් කිරීම ස්වයංක්‍රීය කරන්නේ කෙසේද යන්නයි. එය හරියට මා යෝජනා කරන දේ ස්වයංක්‍රීය කිරීම සහ අතින් පැහැදිලි කිරීම වැනි ය!

  හරි හෝ වැරදි! කෙසේ වෙතත්, ඒ ගැන අපට ටිකක් කියන්න හෝ ඒ ගැන යමෙක් ඇතුල් වී තිබේද!