3 පිළිබඳ ලිපි නැවැත්වීම

ලාංඡනය එල්එස්එම්-ලිනක්ස්

Stopmotion Linux: Stop Motion සජීවිකරණ නිර්මාණය කිරීමේ යෙදුමකි

සජීවිකරණ තාක්‍ෂණය සමඟ පහසුවෙන් වීඩියෝ නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ සලසන විවෘත මෘදුකාංගයක් වන Stopmotion Linux හමුවන්න ...

උබුන්ටු / ලිනක්ස් සඳහා යෙදුම් සහ මෙවලම්වල ආකර්ෂණීය ලැයිස්තුව

උබුන්ටු / ලිනක්ස් සඳහා යෙදුම් සහ මෙවලම්වල ආකර්ෂණීය ලැයිස්තුව යෙදුම්, මෘදුකාංග, මෙවලම් සහ වෙනත් දේ සහිත විශාල ලැයිස්තුවකි ...

අයදුම්පත්

සාමාන්‍ය සංකල්ප බෙදාහැරීම් අංශයේ වඩාත් විස්තරාත්මකව විස්තර කර ඇති පරිදි, සෑම ලිනක්ස් බෙදාහැරීමක්ම විවිධ වැඩසටහන් ස්ථාපනය කර ඇත ...