24 පිළිබඳ ලිපි නෙට්බීන්ස්

WebGL: වෙබයේ 3D

WebGl (ඉංග්‍රීසියෙන් එහි සංක්ෂිප්තයෙන් “වෙබ් ග්‍රැෆික් පුස්තකාලය”) දෘඩාංග මඟින් වේගවත් කරන ලද ත්‍රිමාණ ග්‍රැෆික්ස් වෙබ් පිටුවල ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඉඩ දෙයි,

නිදහස් මෘදුකාංගයේ මිථ්‍යාවන් ඉවත් කිරීම

කැස්ටිලා-ලා මන්චා නිදහස් මෘදුකාංග මධ්‍යස්ථානයේ සහයෝගයෙන්, අපි ඔබට මෙම රසවත් ලිපිය ඉදිරිපත් කරන්නෙමු.