2 පිළිබඳ ලිපි වර්ග 24

අයදුම්පත්

සාමාන්‍ය සංකල්ප බෙදාහැරීම් අංශයේ වඩාත් විස්තරාත්මකව විස්තර කර ඇති පරිදි, සෑම ලිනක්ස් බෙදාහැරීමක්ම විවිධ වැඩසටහන් ස්ථාපනය කර ඇත ...

GNU / Linux යටතේ නිර්දේශිත ශ්‍රව්‍ය නිබන්ධන

විවිධ නිදහස් බහුමාධ්‍ය නිර්මාණ මෙවලම් සමඟ ඉදිරියට යාමට පෙර, මා සිතන පරිදි මාලාවක් ඔබේ අභිමතය පරිදි තැබිය යුතුය.