3 පිළිබඳ ලිපි කිබා ඩොක්

අයදුම්පත්

සාමාන්‍ය සංකල්ප බෙදාහැරීම් අංශයේ වඩාත් විස්තරාත්මකව විස්තර කර ඇති පරිදි, සෑම ලිනක්ස් බෙදාහැරීමක්ම විවිධ වැඩසටහන් ස්ථාපනය කර ඇත ...

SELKS, ජාල ආක්‍රමණය වැළැක්වීම සහ හඳුනාගැනීම සඳහා වන බෙදාහැරීමක්

දින කිහිපයකට පෙර, Stamus Networks ප්‍රකාශනයක් හරහා බෙදා හැරීමේ නව අනුවාදය දියත් කරන බව නිවේදනය කළේය…