2 පිළිබඳ ලිපි ග්රෝමැක්ස්

COVID-19 ට එරෙහිව නිදහස් මෘදුකාංගයක් සහිත මෙෂ් පරිගණක ව්‍යාපෘති

COVID-19 ට එරෙහිව නිදහස් මෘදුකාංගයක් සහිත මෙෂ් පරිගණක ව්‍යාපෘති

ඔබ බොහෝ දෙනා දැනටමත් දන්නා පරිදි, ලොව පුරා දැනට බොහෝ දැල් පරිගණක ව්‍යාපෘති තිබේ, ඒවායින් සමහරක් ...

අයදුම්පත්

සාමාන්‍ය සංකල්ප බෙදාහැරීම් අංශයේ වඩාත් විස්තරාත්මකව විස්තර කර ඇති පරිදි, සෑම ලිනක්ස් බෙදාහැරීමක්ම විවිධ වැඩසටහන් ස්ථාපනය කර ඇත ...