3 පිළිබඳ ලිපි ncftp

අයදුම්පත්

සාමාන්‍ය සංකල්ප බෙදාහැරීම් අංශයේ වඩාත් විස්තරාත්මකව විස්තර කර ඇති පරිදි, සෑම ලිනක්ස් බෙදාහැරීමක්ම විවිධ වැඩසටහන් ස්ථාපනය කර ඇත ...

පර්යන්තයෙන් භාවිතා කිරීමට හොඳම යෙදුම්

ඔබ ටර්මිනල් පෙම්වතියක්ද? අනුකම්පා සහගත පරිගණක හිමිකරු? සමහර විට ඔබ දන්නා අයගෙන් කෙනෙක් විය හැකිය ...

වින්ඩෝස් වැඩසටහන් සඳහා නිදහස් විකල්ප ලැයිස්තුව

ඔබට සැමවිටම අවශ්‍ය වූයේ ඔබ එතරම් ආදරය කළ වින්ඩෝස් වැඩසටහනට “නිදහස්” විකල්පය කුමක්ද යන්නයි ... හොඳයි, මෙන්න ලැයිස්තුවක් ...