6 පිළිබඳ ලිපි ට්රැක්ටර්

GNU / Linux 2018 යෙදුම්

GNU / Linux 2018/2019 සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සහ වැදගත් යෙදුම්

GNU / Linux නිවාස හෝ කාර්යාලවල පොදු පරිශීලකයින් විසින් වැඩිපුරම භාවිතා කරන මෙහෙයුම් පද්ධතිය නොවිය හැක, නමුත් බොහෝ ...

අයදුම්පත්

සාමාන්‍ය සංකල්ප බෙදාහැරීම් අංශයේ වඩාත් විස්තරාත්මකව විස්තර කර ඇති පරිදි, සෑම ලිනක්ස් බෙදාහැරීමක්ම විවිධ වැඩසටහන් ස්ථාපනය කර ඇත ...

GNU / Linux යටතේ නිර්දේශිත ශ්‍රව්‍ය නිබන්ධන

විවිධ නිදහස් බහුමාධ්‍ය නිර්මාණ මෙවලම් සමඟ ඉදිරියට යාමට පෙර, මා සිතන පරිදි මාලාවක් ඔබේ අභිමතය පරිදි තැබිය යුතුය.