අන්තර් ක්‍රියාකාරී ලෝක සිතියම්, වර්ඩ්ප්‍රෙස් සඳහා අන්තර්ක්‍රියාකාරී සිතියම

අන්තර් ක්‍රියාකාරී ලෝක සිතියම්, වර්ඩ්ප්‍රෙස් සඳහා අන්තර්ක්‍රියාකාරී සිතියම

අන්තර් ක්‍රියාකාරී ලෝක සිතියම් යනු වර්ඩ්ප්‍රෙස් සඳහා වන වාරික ප්ලගිනයකි, එය ඔබට අභිමතකරණය කළ හැකි ඔබේ බ්ලොග් අඩවියට අන්තර්ක්‍රියාකාරී සිතියමක් එක් කරයි ...

Cart66, වර්ඩ්ප්‍රෙස් සඳහා සම්පූර්ණ ඊ-වාණිජ්‍ය ප්ලගිනය

Cart66, වර්ඩ්ප්‍රෙස් සඳහා සම්පූර්ණ ඊ-වාණිජ්‍ය ප්ලගිනය

Cart66 යනු ඉලෙක්ට්‍රොනික වාණිජ්‍යය පිළිබඳ වර්ඩ්ප්‍රෙස් සඳහා වන සම්පූර්ණ වාරික ප්ලගිනයකි, එමඟින් ඔබට ඔබේ ඩිජිටල් වෙළඳසැල වින්‍යාසගත කළ හැකිය ...

publicidad
සමාජ ලොකර්, ඔබේ බ්ලොග් අඩවියේ සමාජ අන්තර්ක්‍රියා වැඩි කරන්න

සමාජ ලොකර්, ඔබේ බ්ලොග් අඩවියේ සමාජ අන්තර්ක්‍රියා වැඩි කරන්න

Social Locker යනු ක්‍රියාවන් වැඩි කිරීම සඳහා ඩිජිටල් අලෙවිකරණයේ බහුලව භාවිතා වන වර්ඩ්ප්‍රෙස් සඳහා වාරික ප්ලගිනයකි ...

Pinpoint Booking System PRO, විද්‍යුත් පොත් විකිණීම සඳහා වන ප්ලගිනය

Pinpoint Booking System PRO, විද්‍යුත් පොත් විකිණීම සඳහා වන ප්ලගිනය

Pinpoint Booking System PRO යනු ඩිජිටල් පොත් විකිණීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇති වර්ඩ්ප්‍රෙස් සඳහා වන වාරික ප්ලගිනයකි. විද්‍යුත් පොත් සහ ...

ලිපි අනුග්‍රාහකත්වය, අනුග්‍රාහක ලිපි සඳහා ප්ලගිනය

ලිපි අනුග්‍රාහකත්වය, අනුග්‍රාහක ලිපි සඳහා ප්ලගිනය

ලිපි අනුග්‍රාහකත්වය යනු අනුග්‍රාහක භාණ්ඩ විකිණීම අරමුණු කරගත් වර්ඩ්ප්‍රෙස් සඳහා කාර්යක්ෂම වාරික ප්ලගිනයකි. අනුග්‍රාහක ලිපි ...

ඔප්ටින්ස්කින්, විද්‍යුත් තැපැල් අලෙවිකරණය සඳහා කාර්යක්ෂම ප්ලගිනයක්

ඔප්ටින්ස්කින්, ඊමේල් අලෙවිකරණය සඳහා wp ප්ලගිනය

ඔප්ටින්ස්කින් යනු වර්ඩ්ප්‍රෙස් සඳහා කාර්යක්ෂම ඩිජිටල් අලෙවිකරණ ප්ලගිනයක් වන අතර එමඟින් ඔබේ ග්‍රාහකයින්ගේ ලැයිස්තුව ඉක්මනින් වින්‍යාසගත කළ හැකිය ...

සරල වර්ඩ්ප්‍රෙස් උපස්ථය, ඔබේ බ්ලොගය උපස්ථ කිරීමට සම්පූර්ණ ප්ලගිනය

සරල වර්ඩ්ප්‍රෙස් උපස්ථය, උපස්ථ පිටපත් සෑදීම සඳහා ප්ලගිනය

සරල වර්ඩ්ප්‍රෙස් උපස්ථය යනු වර්ඩ්ප්‍රෙස් සඳහා වන සම්පූර්ණ ප්ලගිනයකි, එය උපස්ථ පිටපත් සෑදීමට සහ පිටපතක් සංග්‍රහ කිරීමට සේවය කරයි ...

වාරික සාමාජිකත්වය සඳහා පුද්ගලික අන්තර්ගත ප්ලගිනය

වාරික සාමාජිකත්වය සඳහා පුද්ගලික අන්තර්ගත ප්ලගිනය

පුද්ගලික අන්තර්ගත ප්ලගිනය යනු ඔබේ බ්ලොග් අඩවියේ වාරික සාමාජිකත්වය වින්‍යාසගත කළ හැකි වාරික වර්ඩ්ප්‍රෙස් ප්ලගිනයකි ...

උත්පතන ආධිපත්‍යය, ඔබේ ග්‍රාහකයින්ගේ ලැයිස්තුව වැඩි කරන්න

උත්පතන ආධිපත්‍යය, ග්‍රාහකයින්ගේ ලැයිස්තුව වැඩි කරන්නේ කෙසේද

උත්පතන ආධිපත්‍යය යනු වාර්‍තා වර්ඩ්ප්‍රෙස් ප්ලගිනයක් වන අතර එමඟින් වින්‍යාස කිරීමෙන් ඔබේ ග්‍රාහක ලැයිස්තුව පහසුවෙන් වැඩි කර ගත හැකිය ...